Veidekke har fått oppdraget med å bygge nye Levre skole.

Nye Levre skole  

 Målet med prosjektet er å etablere en fire-parallell barneskole på tomten til Levre skole, og tilrettelegge så den også vil fungere som et nærmiljøsenter for området rundt. Skoleanlegget er utformet med en arkitektur som er godt tilpasset omkringliggende landskap og bebyggelse. Bygget er over i 3-4 etasjer, som gir god tomteutnyttelse og fine uteoppholdsarealer. Materialbruk og farger er avstemt, og det er lagt vekt på solide løsninger for å ivareta lang levetid.

 Utearealene er utformet og organisert for å stimulere til aktivitet, rekreasjon og sosialt samvær. Hver aldersgruppe får en sone for lek tilpasset alder, samt lunere og mer solrike oppholdssoner nær bygget. Ballbaner er plassert sydvest på tomten vekk fra naboer.

 Veidekke Entreprenør AS har fått oppdraget med å bygge nye Levre skole.  Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med samspill i forprosjektfasen.

 Godt nærmiljøanlegg

Skolebygget legges til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg, og får forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom og idrettshall. Uteområdet er godt egnet for arrangementer, aktiviteter og rekreasjon. 

Miljøambisjoner

Krav til klima- og miljøtilpasninger er også en viktig del av byggeprosjektet. Skolen får passivhus-standard samtidig som gode dagslysforhold i undervisnings- og arbeidsrom blir ivaretatt.  Det etableres fasadeintegrert solcelleanlegg på deler av bygget, og fjernvarme blir benyttet for uttørking og oppvarming i byggeperioden.  Prosjektet skal teste ut nytt verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, for miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger.

 Samarbeide mellom Bærum kommune og Veidekke  

Veidekke og deres prosjektgruppe vant konkurransen om prosjektutforming og pris i juni 2017. I entreprenørens prosjektgruppen inngår blant annet arkitektgruppen Lille frøen AS, Østengen & Bergo Landskapsarkitekter og Norconsult AS.  Fra august til desember 2017 ble prosjektet videreutviklet i samspill mellom Bærum kommune og Veidekkes prosjektgruppe. Samarbeidet har vært godt, og prosjektet har dratt nytte av den samlete fagkompetansen hos kommunen og Veidekke.  I januar 2018 ble et meget godt gjennomarbeidet forprosjekt lagt frem og godkjent av formannskapet.

 Veidekke skal drifte og vedlikeholde skolen i 5 år 

Bærum kommune prøver ut en ny modell på Levre skole der totalentreprenøren skal ha ansvar for drift og vedlikehold i reklamasjonstiden. Prosjektavtalen omfatter både bygging og driftsavtale, og vil dermed gi totalentreprenøren insentiver til å tenke mer langsiktig ved valg av løsninger og materialer. Driftsavtalen vil gjelde i 5 år etter overtakelse og omfatter drift, vedlikehold, renhold, service og energi.

 Videre fremdrift

Rivningen av gamle Levre skole startet i februar 2018, og oppføring av den nye skolen starter etter planen i begynnelsen av mai . Overlevering til Bærum kommune blir etter planen i mai 2020, deretter starter innredning av skolebygget.  Skoleanlegget skal stå ferdig til skolestart august 2020. 

Dokumenter:

Bildegalleri Levre skole