- Bærum kommune har ansatt tre direktører som skal inngå i kommunens nye toppledelse fra høsten. De tre nye direktørene skal ha det overordnede ansvaret for henholdsvis Aldring og mestring, Bymiljø, Eiendom og utbygging og Oppvekst, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Liv Blom-Stokstad

Direktør for Aldring og mestring blir Liv Blom-Stokstad. Hun er i dag direktør i Gyldendal Akademiske forlag. Blom-Stokstad har tidligere jobbet over 10 år i Vestre Viken, blant annet som seksjonsleder for Hjerte-lungemedisinsk sengepost. I den rollen har hatt også hatt mye kontakt med Bærum kommune. Hun er utdannet sykepleier og har arbeidserfaring fra sykehjem.

- Jeg er svært tilfreds med at Liv Blom-Stokstad, med sin spennende og allsidige bakgrunn, blir med på laget. Hun blir en verdifull kraft i utviklingen av et aldersvennlig bærumssamfunn, og styrking av eldreomsorgen. Det er et viktig mål å gi innbyggere muligheter til å mestre egen hverdag med verdighet, sier Aga. Direktør for aldring og mestring har det overordnede ansvaret for sykehjem, hjemmebaserte- og ambulerende tjenester, samt seniorsentre, friskliv og mestring i kommunen. 

Torge Railo

Det nye direktørområdet Bymiljø, eiendom og utbygging skal ledes av Torge Railo. Han kommer fra stillingen som konstituert etatsdirektør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, der han har vært assisterende. Han har også vært eiendomsdirektør i Omsorgsbygg i Oslo.

- Torge Railo har omfattende erfaring fra store komplekse organisasjoner og omfattende prosjekter i Oslo. Dette er en erfaringsbakgrunn som vil være svært verdifull med våre store utviklings- og utbyggingsoppgaver i årene som kommer. Jeg ser frem til videre  samarbeid med Torge Railo, slår kommunedirektøren fast. Direktør for Bymiljø, eiendom og utbygging har det overordnede ansvaret for nærmere 1 million kvm eiendomsmasse, store investeringer, kommunale veier og andre infrastrukturtiltak, samt  miljø, energi og klima.

Brynhild Farbrot

Oppvekstområdet skal ledes av Brynhild Farbrot som kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for Grunnskole i Utdanningsetaten i Oslo med ansvar for 151 skoler. Hun har tidligere hatt lederstillinger i bærumsskolen, blant annet rektor ved Bærums Verk skole.

- Oppvekst er et høyt prioritert politikkområde i Bærum og jeg er svært glad for at Brynhild Farbrot har takket ja til å bli med på laget. Hun har, med sin solide strategiske kompetanse, de beste forutsetninger for å videreutvikle satsingen på barn og unge i Bærum, sier Aga. Direktørområdet har overordnet ansvar for barnehager og grunnskole, samt  spesialpedagogisk tjeneste, helsetjenester til barn og unge og barneverntjenester.  

Den nye toppledelsen

De nye direktørene som tiltrer i løpet av høsten skal inngå i kommunens toppledergruppe som skal ha et felles ansvar for å nå kommunens overordnede mål og sikre god kvalitet på tjenestene. Den nye direktørgruppen vil bestå av kommunedirektør Geir B. Aga, Bente Rudrud Herdlevær direktør for Innovasjon og virksomhetsstyring, Arthur Wøhni direktør for Samfunn og byutvikling og Grete Syrdal direktør for Helse og velferd, samt de tre nytilsatte direktørene:  Liv Blom-Stokland direktør for Aldring og mestring, Torge Railo direktør for Bymiljø, eiendom og utbygging og Brynhild Farbot direktør for oppvekst.

De tre nye direktørene er alle bosatt i Bærum.