3. mai signerte ordførerne i Hole og Bærum kommuner avtalen om at Hole kan knytte seg til Bærum kommune sin vann- og avløpsløsning. Sted for signering: Sollihøgda på kommunegrensen.

Felles behov – felles løsning

Begge kommuner har hatt behov for bedre vann- og avløpsordninger.  Da Statens Vegvesen og BaneNOR i 2018 startet detaljplanleggingen av ny E16 og Ringeriksbanen ble det klart at behov som nabokommunene hadde til vann og avløpsløsninger, kunne løses gjennom et felles prosjekt.

Samarbeid mellom naboer

-Sollihøgda er et samfunn, innbyggerne tilhører samme vell. I dette viktige prosjektet har vi raskt funnet frem til en god løsning som kommer naboer i begge kommuner til gode, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Hole og Bærum har fellesgrense og samarbeider på flere områder. De senere årene har Ringeriksbanen og E16 prosjektene gjort at kontakten og samarbeidet er blitt enda tettere.

Felles løsning – totalkostnad deles på flere

Det har lenge vært et ønske om å sikre fremtidsrettede og bærekraftige vann- og avløpstjenester på strekningen Skui–Sollihøgda.

Det ville være kostbart for Bærum kommune å bygge 5 km ledningsanlegg fra Skui til Sollihøgda alene.
- Dette er et vinn-vinn prosjekt siden prosjektet med nytt ledningsanlegg fra Skui til Sollihøgda dekker flere behov og fordi kostnadene er delt på flere parter, sa ordfører i Hole Syver Leivestad.

I tillegg til Hole kommune er blant annet Statens vegvesen og BaneNOR er med i prosjektet.

Avtale mellom Hole og Bærum vannforsyning 030522

E16 bidro til rask planlegging

Stram fremdriftsplan for ny E16 bidro til at planleggingen har gått raskt. Arbeidene med å bygge 5 km vann og avløpsledning pluss to stasjoner for å øke vanntrykket på veien mot Sollihøgda, startet i 2019 og er i hovedsak ferdig bygget i år. På denne siste strekningen er det lagt en provisorisk vannledning slik at Sollihøgda allerede nå får sin vannforsyning fra kommunens primære vannforsyning. Det gjenstår omlag 900 meter øverst mot Sollihøgda som må vente til ny E16 er tatt i bruk.

-Vi er kjempefornøyd og takker for et godt samarbeid, sa Leivestad.