Bærum kommune har utarbeidet en veileder for utenomhusanlegg i Bærum kommune. Nå ønsker kommunen å vite hva du eller din organisasjon mener om veilederen.

I veilederen stilles det krav til funksjon og fysisk utforming for utearealer i kommunen. Dette gjelder utearealer der det er krav om godkjent plan for områdene utenfor bygningene.
Slike utearealer kan være parker og grøntanlegg, anlegg i natur- og friluftsområder, leke- og aktivitetsområder, idrettsanlegg, barnehager og skoler.

Ønsket er at veilederen bidra til at det oppnås en god kvalitet på alle anlegg med uteområder i kommunen.  Kravene som nevnes er:
• hva som skal vises/beskrives i planfaser og gjennomføringsfaser
• sikring av eksisterende naturverdier
• opparbeidelse av ny vegetasjon
• miljøhensyn i opparbeidelse og drift
• medvirkning og sambruk
• utforming av leke-, rekreasjons- og aktivitetsarealer
 
Bærum kommune skal investere i flere store og kostnadskrevende bygg i årene fremover. Dette krever at det legges tydelige rammer slik at planlegging blir mest mulig forutsigbar. Derfor har kommunen også spilt inn et forslaget om å endre kravet for uteareal per barn i skole og barnehage.  Krav til kvalitet og utforming må ses i sammenheng med barnas behov og grad av utnyttelse ved hvert enkelt prosjekt.
Ethvert utbyggingsprosjekt er unikt og arealutnyttelse vil derfor behandles etter gitte forhold.  
 
Bærum kommune inviterer til høringsmøte onsdag 14. februar kl. 18–20 på Rådhuset i Sandvika.
 
Høringsfristen er fredag 9. mars 2018.

Innspill sendes til: Natur og idrett ved Helge Jørgensen, e-post: helge.jorgensen@baerum.kommune.no