Mari Hagve er konstituert som barnevernsjef i Bærum kommune for ett år.

Mari Hagve har det siste året vært avdelingsleder i Barnevernstjenesten i Bærum. Hun har også bred arbeidserfaring fra det statlige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hagve har vært sentral i arbeidet med kvalitetsutvikling i barnevernstjenesten. Arbeidet har omfattet å utvikle strategi, kontinuerlig utvikling og helhet rundt oppfølging av barn og familier, samt det å sikre kvaliteten i enkeltsaker gjennom tydeliggjøring av roller, ansvar og ledelse i hele tjenesten. Samarbeidet med andre tjenester i og utenfor kommunen er også et viktig innsatsområde i tiden fremover.

- Jeg er glad for at Mari Hagve har tatt på seg denne viktige lederoppgaven, slik at hun kan blant annet videreføre arbeidet med kvalitetsutvikling i barneverntjenesten, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

 Mari Hagve er konstituert i stillingen etter Børge Tomter, som skal til Helsetilsynet.