Kommunestyret skal i tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi.

Kommunestyret 21. oktober 2020 vedtok planstrategi 2019 - 2023 med planprogram. 

Formålet med planstrategien er å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommunestyreperioden. Planstrategien er kommunestyrets verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlet planbehov i kommunestyreperioden.

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

 • Planstrategi 2019-2023 med planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel vedtas med følgende endringer:
  • Fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel endres, hvor tidspunkt for endelig vedtak settes til juni 2021.
  • Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utgår ikke, men rulleres i 2021.

  • Plan for arkitektur legges til som ny plan, og planarbeidet settes til 2020.

 • Det informeres om justert fremdriftsplan for revidering av kommuneplanens samfunnsdel på kommunens nettsider, via
  kunngjøring i Budstikka og direkte til høringsinstansene
 •  Kommunedirektøren utarbeider et kunnskapsgrunnlag for å vurdere om det er behov for justering av arealstrategien.
 • a. Kommunedirektøren utarbeider en strategi for naturmangfold som legges til grunn for en revidering av kommuneplanens arealdel.
  b. Bærum kommune søker Miljødirektoratet om økonomisk støtte til dette.
 • Det bes om en revisjon av gjeldende arealdel av kommunalplan med oppstart i 2020. Det legges opp til 1. gangs behandling etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt i 2021.

  Revisjonen skal legge vekt på videreutvikling av knutepunktstrategien og oppfølging av gjeldende strategier og avtaler. I tillegg er det behov for å styrke temaområder arkitektur, kulturminner og naturmangfold. 

I tillegg ble det vedtatt at kortreist bærumssamfunn løftes som tema i kommuneplanens samfunnsdel.

Les hele saken her.