Fylkestinget i Viken vedtok 13. februar å trekke garantien for E18 Lysaker – Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylke i oktober 2018.

– Det er dypt beklagelig at fylkestinget i Viken har vedtatt å trekke garantien for ny E18. I den situasjonen som har oppstått er det viktig at partene starter diskusjonen for å finne løsninger. Vi må forhindre at Statens vegvesen må nedlegge utbyggingsorganisasjon for Lysaker-Ramstadsletta nok en gang må legges ned, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Dialog

Fylkestinget vedtok også å etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om føringer for et helhetlig E18-prosjekt.

– Bærum kommune vil bidra til en optimalisering av veisystemet som blant annet sikrer gode kollektivløsning og som oppfyller til 0-vekstmålet, sier ordføreren. Hun slutter seg til initiativene for starte dialogen mellom partene umiddelbart.

– Det haster med å komme frem til optimaliserte og fremtidsrettede løsninger, utsettelser er fordyrende, slår ordfører Lisbeth Hammer Krog fast. Hun viser til at staten allerede har brukt 1,7 mrd. på planlegging og innløsning av eiendommer. Stopp i prosjektet koster også, nedbyggingen av utbyggingsorganisasjonen som fant sted i 2019 kostet 100 mill.

Vedtaket i Viken fylkesting 13. februar 2020

  • Fylkestinget ber fylkesrådet etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om føringer for et helhetlig E18-prosjekt som i større grad sikrer en god kollektivløsning, bidrar positivt til 0-vekstmålet, og har en samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet.
  • Fylkestinget trekker garantien for E18 Lysaker - Ramstadsletta som tidligere er vedtatt av Akershus fylkesting 22. oktober 2018, da totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene i prosjektet er redusert og bompengebelastningen blir stor.
  • Fylkestinget ber om at Stortinget ikke behandler utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta før de lokale partene og staten er blitt enige om et prosjekt som ivaretar partenes felles overordnede målsettinger.
  • Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å håndtere spørsmål knyttet til om fylkeskommunen skal initiere et bompengeselskap knyttet til E18-prosjektet.

Opposisjonen i Viken fylkesting har bedt om at det foretas legalitetskontroll av vedtaket.