Fra rød støysone til grønn byutvikling: Ny E18 – vi ber om dialog og fremdrift. Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd – Asker og Bærum 04.02.2020

Ny E18 er et byutviklingsprosjekt, som skal gi plass til boliger og bedre fremkommelighet. E18 i tunnel vil frigjøre arealer til byutviklingsformål både i Asker og Bærum, i tråd med Regional areal- og transportplan Oslo og Akershus (Viken) og byvekstavtalen. E18 i tunnel frigjør areal til å ta av for befolkningsveksten i Osloområdet.

Ny E18 er en miljøsatsing på helhetlige buss- og sykkelveier som skal møte dagens og morgendagens befolkningsvekst i tråd med klimaforliket. Ny E18 skal legge store deler av veinettet under bakken og gi bedre flyt i kollektivtrafikken. Over 100 000 innbyggere i og nær rød støysone får bedre luftkvalitet i hverdagen.

Oslo har vist hvordan klok veibygging fører til god byutvikling, et godt byliv og bedre plass for grønn mobilitet. Festningstunellen, Operatunellen og Vålerengtunnelen har vært svært viktig for Oslo. Tilsvarende er E18 svært viktig for oss.

Konsekvensene av en ny stopp for E18 er alvorlige og fordyrende. Flere stopp og lange utsettelser vil ha store negative konsekvenser for miljø, byutvikling og fremkommelighet. Alle parter søker en rimeligere løsning for nye E18. Da må vi forhindre at Vegvesenet nok en gang må nedlegge sin utbyggingsorganisasjon.  

Fylkesrådet i Viken foreslår i sin innstilling til Fylkestinget å trekke den økonomiske garantien for E18 Lysaker – Ramstadsletta. Vi ber om at kontinuitetsprinsippet blir lagt til grunn og at Viken fylkeskommune bidrar til å videreføre dette viktige byutviklingsprosjektet for Asker og Bærum. Det har heller ikke vært vesentlige endringer i prosjektet siden Akershus-garantien ble vedtatt i 2018:

  • Byggekostnadene for ny E18 er ikke økt, kun rammekostnadene på grunn av markeds- og kontraktsrisiko i prosjektet. Disse omfattes ikke av fylkets garanti.
  • Det har ikke vært endringer i veisystemet. Nullvekstmålet oppnås, fordi trafikken vil ikke øke utover dagens nivå over Oslo grense. Tvert imot, blir det større trafikkvekst uten ny E18, fordi bompengeeffekten ikke vil slå inn.
  • Vi deler Fylkesrådets bekymring for at kollektivknutepunktet på Lysaker ikke er på plass, noe som også var uløst i 2018. Det er nå Viken som har ansvar for planleggingen (jfr Oslopakke 3), og Asker og Bærum kommuner vil bistå med å finne en enklere og brukerrettet løsning for dette viktige kollektivknutepunktet.
  • E18 er et "rent" bompengeprosjekt dvs at bilistene betaler kun for byggingen av veien. Beregninger viser at belastningen vil være 30 kroner per passering (i tillegg til OP3).

Vi trenger positive politiske vedtak og fremdrift. For å oppnå det, ønsker vi å samarbeide om gode og rimeligere løsninger – for å sikre ny E18 vestkorridoren.

I over tretti år har befolkingen i Asker og Bærum ventet på ny E18. Statens vegvesen er nå, endelig, klar til oppstart. Vår appell til Stortinget, Viken og Oslo er: Vi må forhindre flere stopp – finne løsninger sammen og starte bygging nå.

 

Uttalelsen ble behandlet i Asker formannskap 4. februar og tatt opp i Bærum kommunestyre 5. februar.