Bærums ordfører Hammer Krog og Askers ordfører Lene Conradi presiserte i høring i Stortinget i dag at begge kommunene har søkt innen fristen for å få godkjenning av Norges realfagsgymnas ungdomsskoler på Fornebu, Bærum og i Langenga, Asker. Likevel har regjeringen stoppet søknaden. Budskapet fra de to ordførerne var: Opphev frysvedtaket slik at skolene kan starte opp som planlagt.  

- Vi er opprørte over regjeringens frysvedtak for behandling av søknader om godkjenning som friskole med særskilt profil eller videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Det er oppsiktsvekkende at regjeringen velger å gjøre et stoppvedtak som stanser skoler som allerede er under etablering. Søknadene om Norges realfagsgymnas ungdomsskoler på Fornebu i Bærum og Langenga i Asker ble levert innen fristen og i tråd med gjeldende lovverk, sier de to ordførerne. 

Torsdag 3. mars var det stortingshøring i Utdannings- og forskningskomiteen om "Representantforslag om å oppheve frysvedtaket for behandling av søknader om godkjenning som friskole med særskilt profil eller videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogrammer, Dokument 8:93 S (2021-2022)."

I sine innlegg for Stortingets Utdanningskomité la ordførerne vekt på at Asker og Bærum kommuner er opptatt av valgfrihet og mangfold for å sikre et godt og helhetlig skoletilbud for alle. Og begge kommunene har utelukkende positiv erfaring med dette skoletilbudet. 

NRGU Fornebu

- Realfag, IT- og ingeniørkompetanse og yrkesfag er knapphetskompetanser spesielt for næringslivet. Dette er utdanningsløp som både elever og næringslivet etterspør, og som i dag ikke dekkes innenfor det offentlige utdanningssystemet. Vi reagerer sterkt på at regjeringen nå ønsker å hindre oppstart av skoler med en faglig profil som næringslivet så sårt trenger, fastslo Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Asker NRGU

Askers NRGU står i en særstilling da den er koblet sammen med etableringen av en lenge planlagt velodrom som er under oppføring i samarbeid mellom Asker kommune og Norges cykleforbund.

- Det er alvorlig for oss at deler av byggearbeidene nå er stanset i påvente av en avklaring. Vi mottok ingen signaler som skulle tyde på et slikt stoppvedtak da vi etter mange års planlegging inngikk forpliktende avtaler mellom næringsliv, idrett og kommune, presiserte Asker-ordføreren. Velodromprosjektet er for oss et viktig lokalutviklingsprosjekt hvor nettopp idretten, lokalsamfunn og næringsliv har jobbet sammen i 7-8 år for å skulle bygge noe spennende sammen, sier Conradi. 

Urimelig og uforutsigbar

Ordførerne presiserte at frysvedtaket av seriøse søknader fra seriøse aktører, oppfattes svært urimelig, gir liten forutsigbarhet i saksbehandlingen og rammer en rekke aktører som har forholdt seg til gjeldende lover og regelverk, og lagt dette til grunn for sin langsiktige planlegging. 

-  Vi oppfordrer sterkt Stortinget til å omgjøre vedtaket! sier de to ordførerne.