Vi skal bygge ny bro over Øverlandselva, og Nesveien stenges for gjennomkjøring fra 21. oktober til juli 2020.

For å kunne gjennomføre en sikker utbygging er det dessverre nødvendig å stenge veien for gjennomkjøring mens arbeidene pågår. Det blir ikke tillatt å krysse anleggsstedet hverken for bilister, syklende eller gående. 

For bilister blir det omkjøring via Bærumsveien og Kirkeveien. Syklende og gående kan benytte Avløsveien og Frøys vei til/fra Bærumsveien. Turveien langs Øverlandselva må dessverre også stenges for gjennomgang ved anleggsstedet. 

Ny bro i juli 2020

Den nye broen bygges med to kjørefelt, samt eget sykkelfelt og fortau adskilt fra sykkelfeltet. Det skal også bygges betongmurer i elva både oppstrøms og nedstrøms for å unngå at elva eroderer i  jordskråningen.

Videre er det planlagt å legge dagens tursti som ligger på østsiden av elva under ny bro slik, at man unngår kryssing av Nesveien slik tilfellet er i dag.