Ordfører Lisbeth Hammer Krogs innlegg på Olje- og energidepartementets folkemøte i forbindelse med behandlingen av NVEs vedtak om nye kraftkabler i luften, mellom Hamang og Smestad.

"Vårt viktigste råd når departement og regjering skal fatte vedtak om jordkabel eller luftledning er: Vedtaket må gjøres i et hundreårsperspektiv basert på et solid og fullstendig beslutningsgrunnlag!

Hovedargumentet fra Statnett og NVE har vært pris – og at jordkabel koster nærmere 1 milliard mer enn luftledning.

Dette er ikke riktig da man ikke har tatt hensyn til at luftlinje vil ha alvorlige samfunnsmessige konsekvenser som overskygger betydningen av denne milliarden.

Vi stiller alvorlige spørsmål ved de samfunnsøkonomiske analysene i Statnetts konsesjonssøknad. Alternativet med kabel i bakken vil kunne gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster i form av økt trivsel for et stort antall beboere, økte eiendomsverdier og mer effektiv og formålstjenlig bruk av offentlige og private arealer. Gevinstene er i liten grad forsøkt tallfestet i Statnetts konsesjonssøknad.

NVE har mottatt 360 klager på vedtak om at ny høyspenttrasé gjennom Bærum og Oslo vest skal bygges som luftspenn. Klagene kommer fra enkeltpersoner, 25 velforeninger, en rekke sameier/borettslag og ikke minst to enstemmige kommune-/bystyrer i Bærum og Oslo. Likevel har NVE ikke på noe punkt kommet klagerne i møte.

Bærum kommune har påpekt flere mangler ved beslutnings- og kunnskapsgrunnlaget.

Jeg vil særlig trekke frem 3 svakheter:

  1. Beslutningstakerne må treffe denne beslutningen i et hundreårs-perspektiv, da dette vedtaket har stor betydning for flere fremtidige generasjoner!
  2. Det er en klar svakhet at det fulle samfunnsøkonomiske regnskapet ikke er kommet på bordet! Det som i dag fremstilles som det billigste alternativet, kan fort vise seg å være det dyreste i et langt løp. Vi forventer at departementet setter opp et reelt og komplett regnestykke der alle relevante faktorer er med.
  3. Statnett og NVE er enige om at kabel er et fullgodt alternativ til luftspenn, men noe dyrere å bygge. NVE har landet på det alternativet som er billigst å bygge i dag, men det er ikke alternativet som er samfunnsmessig mest lønnsomt når vi tar med faktorer som verdi av frigitt grunn, belastninger for natur, nærmiljø osv.

Statnetts anbefaling om å søke konsesjon for luftledning som førsteprioritet, bygger nesten utelukkende på differansen mellom investeringsbehov. Derfor opplever vi anbefalingen som klart mangelfull.

En samfunnsøkonomisk analyse, slik Stortinget har gjort vedtak om, kan snu perspektivene på hodet og bidra med nye forutsetninger som viser de reelle kostnader og gevinster forbundet med alternativene.

Dersom det gjennomføres nye og forbedrede samfunnsanalyser og disse vektlegges i beslutningen, vil resultatet falle klart ut i favør av kabel i bakken.

  • Det store regnestykket må inkludere verdien av områder som frigjøres ved kabling i bakken, tap av boligverdier ved kabling i luftlinje og miljøeffekter. En luftlinje av dette kaliberet vil oppleves som forstyrrende i landskapet, og for mange også skape økt bekymring for strålefare. Det siste er vanskelig å prisfastsette, men er like fullt en høyst reell opplevelse av tapt livskvalitet for dem det gjelder.
  • Ved kabel i bakken vil det åpnes for utbygging av områder som i dag har byggeforbud pga. høyspentlinjen. Dette gjelder blant annet områdene i vest, fra Franzefoss, videre utvikling av Bærum sykehus, Gjettum skole og Gjettum sentrumsområde. Verdien av frigitt utbyggingsgrunn vil være betydelig.
    (Tilleggsinfo: Ved å legge kabel i bakken reduseres det båndlagte arealet fra 40 til 11 meter.)
  • Dagens analyser har ikke tatt hensyn til negative effekter av og samfunnsøkonomiske kostnader ved ny luftledning. Analysen må ta hensyn til at det er et mye større areal som påvirkes dersom dagens master blir erstattet av vesentlig større monstermaster.
    (Til info: foreslått endring er fra 21 meter høye master med 6 kabler i dag til 38 meter høye master med 9 kabler.)

Statnett innrømmer også selv at en samfunnsøkonomisk analyse kan snu perspektivene på hodet: «Det kan være lønnsomt å bygge kabel hele veien mellom Hamang og Bærum, men på grunn av den store usikkerheten rangerer til luftledning først». Tilsvarende skriver de om Bærum – Smestad: «Vi kan derfor ikke utelukke at verdien er stor nok til å forsvare merkostnaden for kabel, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.»

Slik kan vi ikke ha det! Vi må kunne både forvente og forlange at en så viktig avgjørelse fattes på grunnlag av et bredt og fullstendig beslutningsgrunnlag. Vi kan ikke akseptere at Statnett slår seg til ro med at det ikke kan utelukkes at det er store usikkerheter, som de så velger å ikke undersøke nærmere. Det er rett og slett useriøst.

Olje og energiministeren må lytte til to enstemmige kommunestyrer/bystyrer, 25 velforeninger, en rekke sameier, borettslag og enkeltpersoner, og sikre kabel i bakken. Dette er en beslutning som påvirker generasjoner av borgere.

Jeg vil avslutte med å sitere Halvor Hegtun i en kommentar fra 18. oktober i fjor: For skal ledninger noe sted legges i grøft fremfor luft, må det nettopp være i tettbygde trakter der ekstra mange vil ha nytte og glede av det".

Ordfører på talerstolen