Bærum kommune har i dag fått melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at de  ikke godkjenner etablering av boligområder på Avtjerna.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet begrunner avslaget med at boligbygging på Avtjerna er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Departementet mener også at det ikke er behov for arealene innenfor planperioden.

- Jeg mener det er et uheldig vedtak, men tar det til etterretning. Hovedstadsregionen har i det lange perspektivet behov for utbyggingsområder, for å kunne møte fremtidens befolkningsvekst, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Det er viktig for Bærum kommune at dette vedtaket ikke stenger mulighetene for boligbygging på Avtjerna for all fremtid, men at det når behovene oppstår på nytt kan inngå i arealplanene. Det mener vi er ivaretatt i det vedtaket som departementet har fattet i dag, slår ordføreren fast.

I vedtaket legger departementet til grunn at arealene settes av til landbruks-, natur og friluftsformål, men omfattes ikke av markaloven. - Det åpner for at vi en gang i fremtiden kan benytte området til boligformål, sier Hammer Krog. Hovedstadsområdet vil trenge områder som i fremtiden kan utnyttes som boligreserve, forutsatt gode kollektivløsninger.

Nordre del av Avtjerna-området kommer til å være anleggsområde for Ringeriksbanen de nærmeste ti år.