Det er gledelig å se at resultatene også i år har holdt seg så stabilt høye gjennom perioden med Covid-19, slår skolesjefen fast.

Dette vitner om et imponerende arbeid under krevende omstendigheter. Bærumsskolen må defineres som svært utsatt med hensyn til høyt smittetrykk i kommunen og tilhørende smitteverntiltak som har fordret raske endringer og omstilling til ny organisering av elevgrupper og opplæringsformer.

Bærumsskolen har hvert år utpekt seg ved å la alle elever delta på de nasjonale prøvene med mindre det foreligger helt spesifikke årsaker. Også i år utpeker bærumsskolen seg hvor kun 1,6 prosent  av elevene var fritatt.

- Resultatene forteller oss at skolens medarbeidere på imponerende vis har opprettholdt det viktige relasjonelle grunnlaget for læring samt opprettholdt læringstrykk også i unntakstilstand, sier skolesjef Siv Herikstad.

- Resultatene viser en robust elevgruppe som har taklet endringer og opprettholdt motivasjon for læring. Det er også grunn til å trekke frem foreldre som har stilt opp i tider med hjemmeskole og perioder med stadig nye timeplaner, sier leder Haakon Kvenna Veum i Hovedutvalg barn og unge.

Nasjonale prøver er også i år et viktig analyseverktøy for videreutvikling av bærumsskolen og grunnlag for hvordan den enkelte elev og elevgruppe skal sikres god progresjon og riktig tilrettelagt opplæring. - Vi er selvsagt svært oppmerksomme på elever som ikke har mestret denne perioden like godt som medelever og som vil ha behov for tett oppfølging over tid av både faglige og/eller psykoemosjonelle årsaker, sier skolesjefen.

Resultater på 5. trinn

  • Resultatene i engelsk er gode sammenlignet med Viken og hele landet.
  • Resultatene i lesing er svært gode sammenlignet med Viken og landet.
  • Resultatene i regning er svært gode sammenlignet med Viken og hele landet.

Kjønnsforskjeller: Det er størst forskjell mellom gutter og jenter i regning, der guttene gjør det best. Jentene gjør det best i norsk, men med mindre forskjell enn ved regning. I engelsk er det jevnest resultat, men der guttene gjør det litt bedre enn jentene.

Resultater på 8. trinn

  • Resultatene i engelsk er gode sammenlignet med Viken og hele landet og elevgruppen har opprettholdt samme høye snitt som de siste tre årene.
  • Resultatene i lesing er svært gode sammenlignet med Viken og hele landet. Resultatene er tilnærmet lik de vi har hatt de tre forutgående årene.
  • Resultatene i regning er tilnærmet lik i fjor. De er gode sammenlignet med Viken og hele landet.

Kjønnsforskjeller: På 8. trinn er det størst forskjell mellom gutter og jenter i lesing og her er det jentene som gjør det best. I engelsk er det relativt jevne resultater. I regning gjør guttene det bedre enn jentene, men med mindre forskjell enn i lesing.

Resultater på 9. trinn

  • Resultatene i lesing er gode sammenlignet med Viken og hele landet. Resultatene er tilnærmet lik de vi har hatt de tre foregående årene. Vi har likevel noen færre antall elever som skårer på de tre øverste mestringsnivåene.
  • Resultatene i regning er svært stabile for både Bærum, Viken og landet. Bærum har noe bedre resultater sammenlignet med fylket og hele landet.

Kjønnsforskjeller: Også på 9. trinn gjør jentene det best i lesing og guttene det best i regning. Forskjellen i resultater er relativt lik.