Nå kan private aktører og frivillige organisasjoner søke om midler til integrering av barn fra lavinntektsgrupper. Midlene skal brukes til aktivitetsrettede tiltak. Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.  

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak. 

Hva er målet med ordningen?

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.
Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften.

Hva kan midlene brukes til? 

Det stilles ikke krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Landets kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier:

  • kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter 
  • kan delta i ferieaktiviteter 
  • ønsker å delta på alternative mestringsarenaer. 

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Da må søkerorganisasjonen ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 
  • Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd direkte til Bufdir. 

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadspapirer.

Informasjon og søknadsfrist 

Søknadsfrist er 17. desember 2021 og tildeling av midlene vil finne sted våren 2022. 

Nytt om ordningen

Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». 

Kontaktperson i Bærum kommune er Josefin Larsson,  josefin.larsson@baerum.kommune.no