Nå kan private aktører og frivillige organisasjoner søke om midler til integrering av barn fra lavinntektsgrupper. Midlene skal brukes til aktivitetsrettede tiltak. Det er et mål at tiltakene også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.  

Tilskuddsordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er et nasjonalt tiltak. 

Hva kan midlene brukes til? 

Det stilles ikke krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Landets kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge berørt av fattigdomsproblemer og deres familier:

  • kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter 
  • kan delta i ferieaktiviteter 
  • ønsker å delta på alternative mestringsarenaer. 

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Da må søkerorganisasjonen ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 
  • Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd direkte til Bufdir. 

Informasjon og søknadsfrist 

Søknadsfrist er 4. desember 2020 og tildeling av midlene vil finne sted våren 2021.