Nansenløkka på Fornebu skal etter planen være et variert  boligområde med cirka 600 boenheter fordelt på seks kvartaler. Utnyttelsen for feltet er på maksimalt 59 206 m2 BRA.

Kommunestyret vedtok et privat detaljforslag for utbygging av Nansenløkka på Fornebu. En forutsetning i vedtaket er at skal det sendes inn en mulighetsstudie der tiltakshaver skal vurdere bevaring av hele eller deler av bunkeren for ettertiden. 

Innenfor kvartalene skal det være store, felles gårdsrom. Mellom kvartalene blir det  tilgjengelige felles uteområder med en lokal møteplass, nærmiljøpark og tverrforbindelser til omgivelsene. Bebyggelsen får stor variasjon i høyder, fra 3 til 7 etasjer, høyest mot Forneburingen med nedtrapping mot Nansenparken.  Gjennomsnittlig høyde er 4,7 etasjer.

Planforslaget legger opp til høy tetthet og variert utforming. Det er lagt stor vekt på arkitektoniske kvaliteter. 

Forslaget til detaljregulering for Nansenløkka ble vedtatt med følgende tillegg:

  1. Sammen med søknad om rammetillatelse for kvartal 2 skal det sendes inn en mulighetsstudie der tiltakshaver skal vurdere bevaring av hele eller deler av bunkeren for ettertiden. 

  2. Mulighetsstudien skal fremlegges for Viken fylkeskommune og planutvalget før rammesøknaden for kvartal 2 sendes inn. 

  3. Eventuell bevaring skal sikres i reguleringsplan ved at det fremmes sak om reguleringsendring før det gis rammetillatelse for kvartal 2.