I løpet av høsten 2022 har to myrer i Bærums kommunale skoger blitt restaurert. Myrene det er snakk om er Nedre Vassmyr i Vassmyråsen naturreservat og Tranbymyra.

Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerte prosessen og Statens Naturoppsyn (SNO) administrerte den praktiske gjennomføringen.

Økt naturmangfold og mer karbonlagring

Hovedhensikten med restaureringen er å øke naturmangfoldet, men gjenoppbygging av myr gir også flere andre positive effekter:

  • bidrar til økt karbonlagring
  • bidrar til å redusere klimagassutslipp
  • myra får gjenopprettet sin fordrøyende effekt ved for eksempel styrtregn

Tiltakene er også positive for estetikken i landskapet og vil være til glede for personer som benytter seg av marka.

Hva er restaurering av myr?

Ved å restaurere myr repareres tidligere menneskelige inngrep og myras naturlige egenskaper og landskapsmessige funksjon gjenopprettes.  

Arbeidet går ut på at man hogger skog og fjerner buskvegetasjon på myra. Deretter tettes tidligere grøfter og torvuttak slik at myra igjen blir vannmettet. Dermed stanses den drenerende effekten av grøftene.

Arbeidet gjennomføres med gravemaskiner med ekstra brede belter og annet spesialutstyr for å minimere skader i terrenget.