I Planutvalgets møte 18.08.2022 anmodet et flertall av utvalgets medlemmer kommunens administrasjon om å utarbeide og sende ut et varsel om midlertidig forbud for enkelte tiltak som omfatter nye boenheter jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 13.1.

Dette er et varsel om at det kan komme et midlertidig bygge- og deleforbud. Planutvalget vil ta endelig stilling til dette i oktober.

Et bygge- og deleforbud vil ha varighet frem til den nye Kommuneplanens arealdel blir vedtatt våren 2023, og forbudet vil i hovedsak gjelde i områder med småhusbebyggelse i Bærum kommune.

Varselet vil få virkning for søknader om nye boenheter som er til behandling eller kommer til behandling i perioden frem til ny Kommuneplanens arealdel er vedtatt.  

Administrasjonen er anmodet om å utarbeide et varsel som beskriver hvilke bygge- og deletiltak som vil kunne bli omfattet av et midlertidig forbud. Det vil også komme en nærmere avgrensning av hvilke deler av småhusbebyggelsen dette vil gjelde. 

Bakgrunnen for saken

Statsforvalteren har i flere nylige vedtak i klagesaker opphevet kommunens vedtak om avslag på søknader om tiltak i medhold av plan- og bygningsloven.

På bakgrunn av statsforvalterens nye klagesakspraksis, finner administrasjonen det vanskelig å gjennomføre kommunestyrets vedtatte politikk i sin behandling av søknader om en del tiltak i en del områder.

Lovgrunnlaget for midlertidig forbud er nedfelt i plan- og bygningslovens § 13.1.