Tryggere sykkelløsninger og sammenhengende sykkelruter er blant prioriteringene de neste fire årene.  

Det skal være attraktivt å sykle for alle i Bærum – det er kommunens ambisjon for sykkelsatsingen. 17. februar vedtok formannskapet i Bærum en sykkelhandlingsplan med prioriteringer og tiltak frem mot 2024.

Følger opp strategi

Sykkelhandlingsplanen følger opp satsingsområdene i Bærums sykkelstrategi (som ble vedtatt i 2019), og har fem delmål:

 • Delmål 1: Tryggere løsninger for syklister
 • Delmål 2: Få flere til å sykle deler av reisen
 • Delmål 3: Sikre helhetlige strekninger i område- og reguleringsplaner
 • Delmål 4: Økt antall syklister i sentrumsområdene
 • Delmål 5: Motivere potensielle syklister

For å nå målene skal kommunen blant annet: 

 • Tilrettelegge for et sykkelveinett som «tåler» en mangedobling av syklende
 • Planlegge for helhetlige sykkelruter
 • Ivareta sykkelruter i område- og reguleringsplaner
 • Sikre god fremkommelighet fram til kollektivknutepunkt
 • Fokusere på separate sykkelløsninger med godt tilrettelagde krysningspunkt.
 • Utbedre sykkelveivisning både fysisk (skilt) og interaktivt.
 • Etablere trygge sykkelparkeringer og stimulere til økt sykling hele året
 • Utføre strakstiltak etter innspill fra publikum der det er mulig

Trygghet viktig for mange syklister

Tryggere sykkelløsninger er et viktig satsingsområde i handlingsplanen, deriblant flere strekninger med adskilte løsninger for syklister og gode krysningspunkter. Kommunen viderefører også økt standard på vinterbrøyting og feiing.

Sammenhengende sykkelruter får også stor prioritet. I 2020 ble det igangsatt et arbeid med å definere helhetlige sykkelruter i samarbeid med de ulike veieiere (fylke og stat).

Flere sykler

De siste årene har andelen syklister i Bærum vært lav. Reisevaneundersøkelsen i Bærum i 2018 viste en sykkelandel på fire prosent. I fjor viste imidlertid kommunale og fylkeskommunale tellere en økning av antall passere syklister på rundt 20 prosent fra året før.

Fakta:

 • Bærums sykkelhandlingsplan viser prioriteringer og tiltak de neste årene.
 • I mars 2019 ble ny Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 vedtatt av kommunestyret. Hovedmålet er en sykkelandel på 20 prosent i 2030 i områder med bymessig karakter. Målet henger sammen med klimaklok kommune-arbeidet, der ett av satsingsområdene er mobilitet.
 • I 2019 ble det også vedtatt et nytt revidert hovedsykkelveinett som er lengre og tettere enn det gamle. I dag har Bærum et vedtatt hovedsykkelveinett på 142 km.