Manntallet viser hvem som har stemmerett. Alle med stemmerett er automatisk innført i manntallet.

Oversikt over manntallsførte i Bærum kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset. Manntallet ligger ute til og med 11. september.

Hvilken kommune du er manntallsført og har stemmerett i, avhenger av hvor du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du mener du er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve feilen rettet.

Mer informasjon finner du her.

Samemanntallet

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Årets manntall danner grunnlag for sametingsvalget i Bærum i 2025.

Informasjon om innføring eller utmelding av sametingets valgmanntall er tilgjengelig på nettsiden www.sametinget.no