Lysakerbyen - Veiledende plan for offentlige rom (VPOR), ble vedtatt i Kommunestyret 6. februar.

Etter initativ fra Lysaker næringsråd besluttet Bærum og Oslo høsten 2014 å utarbeide en felles prinsipp-plan for sentrale deler av Lysaker. I 2015 startet det byplanfaglige samarbeidet med Plan- og bygningsetaten i Oslo forå utarbeide en felles overordnet VPOR for  Lysaker - Lilleaker. 

Planen gir retningsgivende føringer for å utvikle Lysaker som helhetlig by, lokalsenter og knutepunkt, med hovedfokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser. Planen skal sikre framtidige behov for ulike typer offentlige rom og en mer sammenhengende struktur med gode forbindelser.

Planområdet er ca 1000 daa og omhandler arealer på begge sider av kommune- og fylkesgrensen som går i Lysakerelva; kollektivknutepunktet Lysaker og områdene Sollerud og Lilleaker i Oslo, samt Granfoss og forbindelsen mot Fornebu ved Teleplan i Bærum.

Hovedelementer i planen:

  • Lysakerelva og dens natur- og kulturmiljøer er av særskilt betydning som blå-grønn hovedstruktur gjennom området og forsterkes med nye turveier, broer, parker og grønne lunger, som gir flere grønne sammenhenger innen Lysaker.
  • Verneverdige bygningsmiljøer langs elva og ved Lilleaker formidler felles industrihistorie og utvikles som identitetsskapende møteplasser.
  •  Lysakerbyen er en del av Fjordbyen vest og utviklingssonen mellom Fornebu og Skøyen. Langs sjøsiden utvikles promenade, parker og brygger videre og kobles til kyststien.
  • En finmasket gate- og byromsstruktur med blandet arealbruk og større andel boliger legges til grunn for et mer levende byområde. VPOR angir bymessige spilleregler som skal bidra til å sikre at byrommene får ønsket offentlighet, romlighet og attraktivitet.
  • En sentrumsstreng danner hovedforbindelse for fotgjengere gjennom området og binder sammen sentrale gater, torg, plasser og parker. Forbindelsen er en sekvens av gater og byrom med publikumsrettede tilbud, møteplasser og attraksjoner.

Les VPOR - Lysakerbyen