Formannskapet 25. august behandlet prinsippene for de vilkårene som skal gjelde for leie av lokaler, for å fremme frivilligheten i bærumssamfunnet.

Kultur og frivillige lag og foreninger skaper engasjement, fellesskap, inkludering og kulturell og demokratisk innsikt, og er vesentlig for en kommune hvor det skal være godt å bo og leve. 

For å gi et godt og forutsigbart tilbud for møteplasser for lokalt kulturliv og frivillighet legges de retningslinjer for fremkommer i prinsippsaken til grunn for kommunens utleievilkår for lokaler til kultur og frivillighet:

Kategori 1 - gratis lån:

Gratis lån av lokaler gjelder ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer som primært ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i sitt eget nabolag. Dette gjelder både kulturaktiviteter og andre aktiviteter i regi av frivillige.

Kategori 2 - subsidiert leie:

Subsidiert leie av lokaler gjelder kulturaktører, frivillige lag og organisasjoner der kommunen tilrettelegger for kultur og frivillighet i by- og steds- og områdeutvikling i hele Bærum, primært Sandvika, Fornebu og Bekkestua.

For kategori 2 innføres tre faste satser - lav, middels og høy -avhengig av lokalets standard og beliggenhet.

Kategori 3 - markedsbasert leie:

Markedstilpasset leie gjelder private og kommersielle aktører samt organisasjoner, lag og foreninger som ikke har forankring i Bærum.

Første steg

Saken blir fremmet i to steg – først en avklaring av prinsippene for utleievilkår og deretter fremmer kommunedirektøren en sak som
konkretiserer husleieprinsippene, beskrivelse av de økonomiske konsekvenser av ny ordning og avklarer samordning med nytt planlagt booking system.

Prinsippsaken avgrenses til utleievilkår for kommunale lokaler til bruk for frivillighet og kultur. For idrettsanlegg gjelder egne regler.