Det er svært lave nivåer av mikroplast i vannet fra norske vannverk, viser en kartlegging foretatt av bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Folkehelseinstituttet konkluderer med at dette ikke utgjør noen helserisiko.

Vannbransjen tar utfordringene med plastforsøpling og mikroplast i vannforekomstene på alvor, og Norsk Vann har derfor fått gjennomført en grundig studie av mikroplast i norsk drikkevann.

24 vannverk (inkl. Aurevann og Holsfjordvann) er undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, i behandlet vann og i vann ute på ledningsnettet. Analyser viste at forekomsten av mikroplast i vannprøvene var null eller nær null.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analysene og det vitenskapelige arbeidet, og studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet. I studien ble det lagt vekt på å få kartlagt drikkevannet til en stor andel av befolkningen. Vannverkene ble valgt ut etter en vurdering av risiko og representativitet, og vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene ble derfor tatt med i undersøkelsen.

Det ble analysert på tre parallelle prøver á 1 liter pr. prøvepunkt. Det er til sammen ni prøver for  Aurevann og Holsfjorden.

Resultatene fra Aurevann:
Råvann: ca. 1,0 plastfiber pr. liter vann
Ferdigbehandlet vann: 0,3 plastfiber pr. liter vann
Vann fra distribusjonsnettet: 0,3 plastfiber pr. liter vann

Resultatene fra Holsfjordvann: 
Råvann: 2,0 plastfiber pr. liter vann
Ferdigbehandlet vann: 2,3 plastfiber pr. liter vann
Vann fra distribusjonsnettet: 1,3 plastfiber pr. liter vann

Det finnes ingen grenseverdier for antall plastfiber/l vann. Folkehelseinstituttet har fulgt prosjektet fra start og foretatt en helsemessig vurdering av resultatene fra kartleggingen, og mener at disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ikke utgjør noen helsemessig risiko.

Mer info og resultater fra andre vannverk finner du her