Formannskapet 18. september besluttet enstemmig å gi rådmannen fullmakt til å igangsette entreprise for Lilleøya gravlund innenfor avsatt budsjett på 94,1 millioner kr.

Det er lagt spesiell vekt på at Lilleøya gravlund på Fornebu skal være et attraktivt og godt sted å besøke, med høy estetisk kvalitet på de relativt få elementene og møteplassene, og bærekraftig materialbruk. Utforming og tilrettelegging er planlagt for å fremheve den flotte naturen, og gravlunden skal være attraktiv både for etterlatte, og det økende antallet beboere på Fornebu som søker friluft og natur.

Lilleøya gravlund er planlagt som navnet og unavnet minnelund med både urne- og kistegraver.

Her kan du lese hele saken.