Bærum kommune har mottatt rapport om PP-tjenesten, som ble bestilt høsten 2017 i forbindelse med lange ventelister for sakkyndigvurderinger. Rapporten anbefaler at saksbehandlingen blir mer effektiv, PP-rådgiverne blir mer synlig ved skoler og barnehager og det blir sterkere prioritering av systemrettet arbeid overfor skoler og barnehager.

- Gjennomgangen har avdekket at PP-tjenesten har store utfordringer.  Den gir oss en rekke gode innspill til det videre arbeidet med å videreutvikle og forbedre tjenesten. Vårt fokus er utvikling av gode tjenester til barn, unge og deres familier, med særlig vekt på de som har spesielle behov, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Rapporten viser at andelen elever som får spesialundervisning har vært fallende de to siste årene i Bærum kommune, i tråd med målsetningene. Samtidig øker andelen elever som får spesialpedagogisk hjelp i barnehagen noe som et ledd i satsingen på tidlig innsats.

PP-tjenesten oppleves løsrevet
Fra 1. mars 2018 er PP-tjenesten overført fra programområdet Barn og unge til Oppvekst–grunnskole. Dette for å sikre sterke samhandling med skoler og barnehager.  Tiltaket er også i tråd med rapportens anbefaling, fordi gjennomgangen viser at PP-tjenesten har fremstått som løsrevet fra skole, snarere enn en integrert del av skolesektoren.

- Både barnehager, skole, barneverntjenesten, psykisk helseteam og helsestasjons- og skolehelsetjeneste, ser frem til tettere samarbeid med PP-tjenestens svært kompetente medarbeidere, slår velferdsdirektøren fast.

Effektivitet
PP-rådgiverne i barneskole- og ungdomsskoleteam har hovedansvar for en til to skoler hver, både i individrettet og systemrettet arbeid. I tillegg er det etablert en makkerordning. Rapporten påpeker også at arbeidsformen er ressurskrevende og rapporten slår fast: at «makkerordningen er en ressurskrevende måte å organisere arbeidet på, i en tid hvor tjenesten har utfordringer med å oppfylle sitt todelte mandat».

Kvalitet og resultater
PP-tjenesten i Bærum ser ut til å ha gode prosesser for å involvere foreldre. Barnas medvirkning, har hatt økende fokus. Rapporten slår fast at kvaliteten i arbeidet likevel ikke sikres godt nok ved at verken Bærum (eller andre kommuner) har gode systemer for å vurdere kvalitet i arbeidet.

Rapportens viktigste anbefalinger
Rapporten inneholder en rekke anbefalinger:

  • Styrke kompetansen på tidlig hjelp og støtte i barnehagene og tilpasset opplæring i skolene.
  • Sikre at PP-tjenesten ivaretar det systemrettede arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling i barnehager og skoler
  • Iverksette tiltak for å effektivisere saksbehandlingen
  • PP-rådgivere bør bruke mer tid ute i barnehagene og skolene
  • Sikre at PP-tjenesten bidrar i hele prosessen rundt spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, slik at barn får helhetlig og sømløs oppfølging gjennom barnehage og skoleløp.
  • Formalisere samarbeidsstrukturer mellom PP-tjenesten og samarbeidspartnere innenfor helse, psykisk helse og barnevern

- Vi vil gå nøye gjennom rapporten og foreslå forbedringstiltak overfor politikerne før sommerferien, sier velferdsdirektør Kristin Nilsen.

Les hele rapporten her.