Formannskapet 26. november behandlet KOSTRA-nøkkeltall som er en analyse av ressursbruk for de kommunale tjenestene mellom følgende storkommuner: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Bærum, i samarbeid med KS.

Tallene viser Bærumsresultatene ut fra gjennomsnittet i storbyene som inngår i ASSS-nettverket.

Nedenfor presenteres noen hovedfunn på tjenesteområdene: 

Grunnskoleopplæring 

 • Netto driftsutgifter per elev er 7 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket.
 • Andelen elever med spesialundervisning er 37 prosent under ASSS-gjennomsnittet.
 • Resultatene på nasjonale prøver og eksamener er de høyeste i nettverket.

Barnehage

 • Andel barn 1-2 år med barnehageplass er 4,9 prosent høyere enn ASSS-gjennomsnittet.
 • Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning ligger 11 prosent under ASSS-gjennomsnittet.
 • Bærum kommune har høyere bemanningstetthet enn ASSS-snittet.

Pleie og omsorg

 • Gjennomsnittskostnaden for boliger med heldøgnsbemanning per beboer, ligger under ASSS-gjennomsnittet.
 • Kommunens utgifter til institusjon ligger på ASSS-gjennomsnittet.
 • Utgiftene pr mottaker av hjemmetjenester er lavere enn gjennomsnitt ASSS.
 • Samlet prioritering (ressursbruk) hjemmetjenester til både yngre (0-66 år) og eldre (67 år+) er høyere enn ASSS-snittet.

Sosiale tjenester 

 • Kommunen har lave netto driftsutgifter til både sosiale tjenester totalt og utbetaling av sosialhjelp per innbygger.
 • Bærum har stigende stønadslengder og andel mottakere som mottar sosialhjelp som hovedinntekt i 6 måneder eller mer.

Kommunehelse

 • Det er økning i antall legeårsverk og ergoterapiårsverk, men kommunen ligger stadig under gjennomsnittet.
 • Innenfor helsestasjonene er dekningsgraden for helsesykepleiere og jordmødre blant de laveste i nettverket.
 • Dekningsgraden på fysioterapeuter og helsesykepleiere på ungdomstrinnet ligger stabilt over gjennomsnittet, i tråd med politiske føringer.

Fysisk planlegging 

 • Høyere brutto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger kan blant annet forklares ved at Bærum har stor portefølje av prosjekter med høy kompleksitet. Bevisst samarbeid og bruk av ekstern kompetanse er nødvendig i de store planprosesser.
 • Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger er lavere enn ASSS-snittet.

Tekniske tjenester 

 • Årsgebyret for avfallstjenesten er lavere enn gjennomsnittet i ASSS.
 • Bærum hadde i 2018 høyere utgifter til vinterberedskap, med flere brøyterunder og strørunder enn sammenliknet med et gjennomsnittsår. Til tross for dette ligger Bærum lavere enn gjennomsnittet i ASSS på totale driftsutgifter målt per km vei og gate.
 • Bærums årsgebyr for feiing er blant de laveste i ASSS.
 • Årsgebyret for vann- og avløpstjenesten er hhv. på snittet og lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Gebyrene for vann er økt fra 2018 til 2019, mens gebyret for avløp er uendret.

Administrasjon og styring 

 • KOSTRA-tallene for administrasjon påvirkes av flere faktorer, herunder i forhold til organisering (selskapsdannelser) og regnskapspraksis (i hvilken grad fellesfunksjoner henføres til tjenesteområdene).
 • Det ble igangsatt et arbeid med vurdering av praksis for regnskapsføring av fellesfunksjoner i Bærum, slik at Bærum kommunes tall blir mer sammenliknbare med øvrige kommuner i ASSS–nettverket. Dette har bidratt til en reduksjon i driftsutgifter til administrasjon og styring per
  innbygger.  

Eiendom 

 • Antall kvadratmeter formålsbygg fordelt per innbygger ligger 15 prosent over ASSS-gjennomsnittet i 2018. For Bærum er det omfanget av bygg innenfor førskole, skole og idrett som fører til at kommunen samlet sett har flere kvadratmeter formålsbygg enn gjennomsnittet i ASSS-kommunene.
 • Energiforbruket i 2018 var 4,6 prosent lavere enn 2016-nivået.

Bærum kommune har lavere vedlikeholdsutgifter enn ASSS-snittet. Det har likevel vært en økning fra 2016 til 2018 som kan sees i sammenheng med økt fokus på å ta igjen vedlikeholdsetterslep.

Les hele gjennomgangen her.