Bærum kommune beklager sterkt at Norges Vassdrags og energidirektorat (NVE) har besluttet å gi konsesjon til luftlinjealternativ for ny 420 kV forbindelse Hamang - Smestad.

Bærum og Oslo kommuner har levert innsigelse på NVEs beslutning. Bærum kommunen sender innen høringsfristen en bekreftelse på at kommunens innsigelse står ved lag, supplert med en ytterligere begrunnelse. Hovedpunktene i kommunedirektørens kritikk av NVEs beslutning om anleggskonsesjonen er:

  • Bærum kommune mener at å gi konsesjon til kabelalternativene ikke er i strid med stortingsmelding nr 14 (2011-2012)og at konsesjon til et kabelalternativt er i tråd med energilovens § 1-2. Stekningen Hamang – Bærum – Smestad må betegnes som en begrenset strekning der kabling bør velges ettersom de positive virkningene er større enn de negative.
  • Bærum kommune mener at ny luftledning med høyere master har helt uakseptable negative virkninger for miljø og omgivelser. NVE har ikke i tilstrekkelig grad forsøkt å kvantifisere hverken de negative virkningene av luftspenn eller de klart positive virkningene av kabel. Hensynet til allmenne og private interesser er derfor ikke godt nok synliggjort og vektlagt i avgjørelsen.
  • Bærum kommune mener at de samfunnsøkonomiske analysene Statnett og NVE har fremlagt ikke er fullverdige og at det derfor ikke foreligger godt nok grunnlag for å konkludere med at luftspenn klart er en mer samfunnsmessig rasjonell løsning enn jordkabelalternativene.
  • Kommunens utredninger viser at verdien av frigitte tomteareal som følge av jordkabelalternativet langt overstiger merkostnaden. Manglende mulighet til å innhente grunneierbidrag skal ikke være et avgjørende argument for å velge luftledning framfor kabel.
  • Bærum kommune oppfatter det som en svakhet i prosessen og i forholdet til god forvaltningsskikk når NVE ikke vil stille krav om ytterligere utredninger på områder som er særs viktige for å avveie samfunnsnytte i valg mellom alternativer. OED oppfordres til innledningsvis å foreta en ny vurdering av utredningsbehovet for å få et best mulig grunnlag for sin beslutning.
  • Bærum kommune anmoder om at vilkårspunktene fra gjeldende konsesjon for Nye Hamang transformatorstasjon som omhandler muffehus og fiskeklekkeri, tas med i det som til slutt defineres som gjeldende konsesjon som omfatter et eventuelt muffehus ved Hamang.
  • Nylig kartlagt funn av «Utvalgt naturtype Kalklindeskog» fordrer omprosjektering/tilpasning av detaljutforming av alle prosjektalternativer på Hagabråten. Kalklindeskogen på Hagabråten må også nevnes eksplisitt i anleggskonsesjonens punkt som omhandler «Hvordan anleggsarbeidene skal gjennomføres uten at tiltaket kommer i direkte konflikt med edellauvskogen…..»

Les hele saken.  

Om arealpotesialet ved jordkabling.