Kommunestyret 21. juni vedtok konseptplan for ny Bryn og Hammerbakken skole og Hauger ungdomsskole.

Kommunestyret har sluttet seg til omfang og ambisjoner for Bryn og Hammerbakken skole, og Hauger ungdomsskole, og dermed er kan planleggingsfasen starte. 

Konsept Bryn og Hammerbakken

Et nytt felles skoleanlegg for elevene fra Bryn og Hammerbakken skole, etableres på tomten der Bryn skole ligger i dag. Det planlegges for en 3 parallell barneskole med flerbrukshall på størrelse med en håndballhall. 

Kommunedirektøren har fått fullmakt til å starte planlegging og planarbeid med sikte på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole.
Det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra Folkvangveien. Det skal også planlegges og gjennomføres tiltak for å bedre gang- og sykkelveien (skoleveien) mellom Lommedalsveien og Bryn skole.

Konsept Hauger skole

Det skal planlegges for et nybygg for Hauger skole på tomten til dagens skole. I tillegg skal det etableres flerbrukshall i basketballbanestørrelse. I den forbindelse skal det også vurderes om det er plass til hall i håndballbanestørrelse. 

I tråd med reglementet bes kommunedirektøren komme tilbake med egen sak om fastsettelse av prosjektets rammer (BP3) for de to skolebyggene. 

Les den politiske saken her.