Kommunestyret behandlet blant annet årsrapport fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse, og interpellasjon om Sammenhengende kyststi i Bærum. Kommunedirektøren orienterte om mulige konsekvenser av streik.

Sammenhengene kyststi i Bærum:

Interpellasjonsdebatt reist av Stein Stugu. Som en oppfølging av debatten bes Kommunedirektøren utarbeide en egen sak med gjennomgang av hvilke tiltak som er nødvendig for å etablere en fungerende kyststi tilgjengelig for allmennheten langs hele kysten i Bærum.


Endringer i vedtektene til Bærum kommunale pensjonskasse.

Styret i Bærum kommunale pensjonskasse (BKP) vedtok endringer i pensjonskassens vedtekter i styremøtet den 16.2.2021, sak nr. 7/21. Kommunestyret tok endringene til orientering. 

Viken kontrollutvalgsekretariat.

Etter kommuneloven § 23-7 sjette ledd er det kommunestyret som velger sekretariatordning for
kontrollutvalget. De fleste kommuner ordner dette ved å enten
være deleier av et IKS som tilbyr sekretariattjenester eller kjøpe tjenester fra et slikt IKS. I møtet den 19. april 2021,  fattet Kontrollutvalget fattet vedtak om Bærum kommune går inn på deltaker-/eiersiden i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (VIKUS).

Årsmelding fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Representanter fra alle partigruppene i kommunestyret gav ros til og understreket viktigheten av rådets arbeid. Les Årsmeldingen her.

Suppleringsvalg til Bærum forliksråd.

Kirsti Vassbotn er valgt til  ny 1. vararepresentant til Bærum forliksråd, avdeling 1.