En oppsummering fra møtet onsdag 24. november - der blant annet følgende saker ble behandlet: Fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront, nøkkeltall for ressursbruk og tjenester for Bærum i 2020 sammenlignet andre storkommuner, samt en orientering fra kommunedirektøren om internkontroll og tilsyn i kommunen.

Kommuneoverlege Frantz L. Nilsen og kommunalsjef Grete Syrdal orienterte om smittesituasjonen ved møte start.

Prinsipper for fremtidig utvikling av Sandvika sjøfront

Sandvika sjøfront knytter byen med fjorden, den skal ivareta biologisk mangfold, sikre alle god tilgjengelig til kystlinjen og en bærekraftig byutvikling. Prinsippene i saken skal legges til grunn for videre planlegging av sjøfronten.

Følgende skal utredes eller vurderes:

  • Bruken av sjøarealet utenfor Sandvika skal utredes som en del av kommuneplanens arealdel, dette skal også inkludere arealer til småbåthavn.
  • Det skal gjennomføres en konseptvurdering om utvikling av indre del av Kadettangen som inkluderer Sandvika stadion, også vurdering av alternative lokaliseringer i Sandvikaområdet. Det  skal også innledes en prosess med Bærum Sportsklubb om glassfiberhallen på Kadettangen.
  • Kommunedirektøren skal skissere et opplegg for en visjonsprosess for Sandvika.
  • Ny lokalvei langs sjøfronten, med ny bru over Sandvikselva, skal redusere dagens barriere mellom by og sjø og så lang t som mulig legges i kulvert .
  • Det utredes hvordan Henie-Onstad kunstsenter kan knyttes sterkere til Sandvika og Sjøfronten, bl.a. gjennom en sjøpromenade der kunst og kultur forbinder Henie-Onstad med Kadettangen og Sandvika. 

Kostra-tall og kommunebarometer

ASSS er et nettverkssamarbeid med fokus på bruk og kvalitetssikring  av nøkkeldata om ressursbruk og tjenester i følgende storkommuner; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes,
Bærum. En samlet oversikt over nøkkeltall og data ligger på ASSS.no

Samlet ligger Bærum omtrent på ASSS-snittet og har høyest effektivitet på grunnskole. 

Kommunebarometeret
Bærum kommune rangeres på 14. plass i Kommunebarometeret 2021, det er en plass opp i forhold til foregående år.

Les hele orienteringssaken om Kostra og Kommunebarometeret.

Internkontroll og tilsyn

Kommunedirektøren skal i tråd med kommuneloven rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

I denne saken redegjør kommunedirektøren for hvordan arbeidet med internkontroll, tilsyn, etikk og antikorrupsjon følges opp.

Kommunedirektøren har det siste året igangsatt og gjennomført viktige tiltak for bedret styring og kontroll, herunder:

  • Innføring av digitale plan og økonomiprosesser (Framsikt)
  • Innføring av ny helhetlig kvalitetsportal (Compilo kvalitet)
  • Grunndataprosjektet som tilgjengeliggjør grunndata for videre bruk og analyseformål

Les hele saken.