Stortinget har bestemt at alle kommuner skal vurdere fremtidig kommunestruktur innen 30. juni 2016. Bærum kommunes vurderinger skal nå opp i Formannskapet og Kommunestyret i Bærum.

For Bærum kommunes del foreligger ikke konkret sammenslåingsalternativ eller felles intensjonsavtale.

Formannskapet i Bærum kommune skal behandle saken Kommunereform - Bærum kommunes vurderinger 14. juni og Kommunestyret 22. juni. 

I saksfremlegget heter det at Rådmannen vurderer at Stortingets oppdrag innebærer at hver kommune på prinsipielt grunnlag skal gjøre seg opp en selvstendig mening om hva som er hensiktsmessig kommunestruktur i fremtiden, også i de tilfeller hvor det ikke foreligger en felles konklusjon med nabokommunene.

Rådmannens vurderinger i saken følger to linjer:

  • Bærum kommunes evne til å ivareta kommunens oppgaver og ansvar på en god måte – nå og i fremtiden
  • Bærum kommunes mulighet til å påvirke løsningen av samfunnsmessige utfordringer i kommunen og regionen

Rådmannen mener at Bærum som egen kommune er et godt alternativ både når det gjelder tjenesteyting, myndighetsutøvelse og rollen som sterk samfunnsutviklingsaktør. Bærum er en stor og robust kommune, som tilfredsstiller alle mål og kriterier kommunereformen har satt for en bærekraftig kommunestruktur. Bærum kommune vil følge opp de initiativ som kommunen har tatt for et tettere samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som også bør omfatte andre kommuner i randsonen til Oslo.

Samtidig mener Rådmannen at en større kommune i Vestregionen har et potensial til å være en sterkere aktør med felles stemme når det gjelder de regionale og samfunnsmessige utfordringene i hovedstadsregionen.

Les hele saken her