Kommunene Asker, Bærum, Lier, Røyken, Hurum og Hole har fått utarbeidet en felles utredning om konsekvensene av ny kommunestruktur.

Den bredt anlagte utredningen: Asker, Bærum. Røyken, Hurum, Lier og Hole kommuner -konsekvenser og muligheter ved alternativ kommunestruktur ble mandag 5. oktober presentert for ordførerne i de seks kommunene.

Ordførerne i Asker, Bærum. Røyken, Hurum, Lier og Hole

Utredningen, som er utført av Agenda Kaupang, inngår som en del av kunnskapsgrunnlaget i den politiske saken som de folkevalgte i de respektive kommunene skal behandle. Funnene i innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i mai er tatt med i analysene.

- Rapporten tegner et godt bilde av hvilke utfordringer kommunene i denne regionen står overfor i fremtiden, og hvilket mulighetsrom kommunene har for å møte dette. Rapporten utgjør derfor et viktig grunnlag for kommunenes videre oppfølging av kommunereformen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- For Bærums vedkommende er utredningens analyser av hovedstadsregionen av stor interesse og hvordan kommunestrukturen påvirker makt og innflytelse regionalt og nasjonalt. Videre vil jeg studere utredningens kapitler om lokaldemokrati nøye fordi det er et viktig spørsmål for innbyggerne våre, sier Hammer Krog.

Prosessen videre

Det nye Kommunestyret skal allerede på konstituteringsmøtet 20. oktober få en presentasjon av funnene i rapporten. – Vi tar sikte på å behandle en sak om videre fremdrift i løpet av desember, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Utredningen gir et godt grunnlag for å vurdere retningsvalg, hvem vi eventuelt skal snakke med og hva de viktigste temaene vil være. Vi tar sikte på at dette er klart i slutten av november eller begynnelsen av desember.  Kommunen legger opp til at innbyggerne skal få god kjennskap til innholdet i reformen og kunne delta i involveringsprosessen i løpet av vinteren og våren, fastslår ordføreren.

Mål for prosessen

  • Innbyggerne og andre definerte målgrupper skal være informert og gitt mulighet for involvering i diskusjon om kommunereformen.
  • Kommunene skal forankre og gjennomføre egne prosesser som skal gi grunnlag for retningsvalg for hvilke kommuner som er aktuelle å samarbeide med i en forpliktende felles avklaringsprosess frem mot kommunestyrenes behandling i juni 2016.
  • Kommuner som har forpliktet seg gjennom retningsvalget skal gjennomføre felles prosess for å avklare reelt grunnlag for eventuell kommunesammenslåing.
  • Kommunene skal fatte vedtak om fremtidig kommunestruktur innen 30.juni

Les hele rapporten (pdf).