I Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren er det lagt opp til en vekst i frie inntekter for kommunene på mellom 3,8 og 4,3 milliarder kroner. Av dette skal 700 millioner kroner gå til styrking av rusomsorgen, tidlig innsats i barnehage og skole, og forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Regjeringen legger også til grunn en effektivisering i kommunene på 0,5 %.

Foreløpige anslag tyder på at Bærum kommune totalt sett kommer positivt ut med Regjeringens forslag.

Investering i heldøgns omsorgsplasser

Regjeringen foreslår å øke rammen for tilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Dette innebærer at det er rom for tilskudd til 3 100 plasser, noe som er betydelig mer enn opprinnelig bevilget.

–Det er svært positivt for Bærum, som står for store oppgraderinger av sykehjem. Jeg setter pris på at regjeringen har lyttet til våre innspill og øker rammen for tilskudd til investeringer i heldøgns omsorgsplasser, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Digitalisering i kommune-Norge

Regjeringen foreslår å opprette en ordning i samarbeid med KS for støtte til finansiering av felles IKT-prosjekter i kommunesektoren. I dag er det i praksis kommunene som ligger foran som finansierer dette – dette vil nå kunne erstattes av en felles finansieringsordning.  Det er satt av til sammen 125 millioner til dette i år og neste år.

– Jeg er glad for at regjeringen varsler støtte til digitaliseringsprosjekter i kommunesektoren, hvor Bærum kommune har fattet vedtak på at vi aktivt skal bidra til etablering av felles nasjonale løsninger. Regjeringen varsler også utredningsarbeid for å bedre samarbeidet om digitalisering mellom stat og kommune. Det er svært positivt og veldig etterlengtet, fastslår Hammer Krog.

Midler til innløsning langs E18

I følge Statens vegvesen vil midler for å inngå nye avtaler om innløsning av boliger langs E18 ta slutt i løpet av kort tid.

–Arbeidet med innløsning av boliger og annet grunnerverv må ikke bli flaskehalsen for
fremdriften av ny miljøvennlig E18. Vi vil derfor ta initiativ overfor Stortinget i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2017 for å sikre midler til innløsning av boliger langs hele veitraseen Lysaker- Ramstadsletta, sier ordfører Hammer Krog.