Samfunnsutvikling, innovasjon og samfunnsdialog

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2024-2027 er basert på at Bærum kommune har en trygg økonomi og leverer gode tjenester.

- Vi lever i en tid preget av mange dramatiske hendelser både nasjonalt og internasjonalt. Likevel klarer vi å levere et forslag til budsjett som opprettholder tryggheten for gode tjenester til innbyggerne, sier kommunedirektør Geir B. Aga. Han legger til at Bærum kommune har en god økonomistyring.

De store utfordringene blant annet knyttet til den internasjonale situasjonen, klimaendringer og demografi, skaper usikkerhet og legger også press på økonomien.

– Trangere økonomiske utsikter krever at vi gjør endringer, tøffere prioriteringer og sikrer bedre ressursbruk fremover. . Han legger til at det blir enda viktigere med tjenesteutvikling i en økonomisk krevende tid, gjennom innsatsområdene aldersvennlig bærum, barn og unge, klimastrategi og innovasjon.

– Samfunnsutviklingen må skje med ny kraft i innovasjon og stor vekt på samfunnsdialogen. Vi skal drive med innovasjon – i samarbeid med næringslivet, frivillige og organisasjoner, andre kommuner og samarbeidspartnere.

Fire satsingsområder

2024 skal handle om utviklingen av et aldersvennlig Bærum – for alle generasjoner. Aldersvennlig Bærum er inkluderende og tilgjengelige lokalsamfunn og miljøer som fremmer aktiv aldring. Det å oppleve fellesskap, tilhørighet og å føle seg inkludert er grunnleggende behov for alle.

– De fire hovedsatsingene er aldersvennlig Bærum, inkludering, miljø- og klimaklok kommune og samfunnsutvikling gjennom innovasjon og tjenestedesign, sier Aga.

De største investeringene

Investeringsaktiviteten vil fortsette å være høy i planperioden med en brutto investeringsramme på 12 milliarder kroner.

 • Utbygging av Tårnet senter
 • Berger sykehjem og Berger barnehage, hvor sambruk og samlokalisering utredes
 • Nadderud stadion
 • Hauger ungdomsskole
 • Bryn barneskole
 • Ballerud barneskole
 • Eiksveien 73 med barnehage, helsestasjon og flere andre kommunale tjenester

Noen løft i 2024

 • Barn: Økt bemanning Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og delvis oppfinansiering av bemanningsnorm kommunale barnehager.
 • Barn og unge: Forebygge kriminalitetsutvikling blant barn og unge er høyt prioritert og følges nøye. Løpende vurdering av behovet for å styrke satsingen.
 • Innbyggere med funksjonsvariasjoner: styrker arbeids- og aktivitetstilbud, 3 mill.
 • Eldre – sykehjemsplasser: Opprettholder plasser med heldøgns pleie- og omsorgstjenester, 34 mill.
 • Bygg – forvaltning og vedlikehold: Gjelder særlig barnehager, idretts, omsorgsbygg og boliger. Til sammen om lag 8.5 mill.
 • Beredskap: Styrket beredskapsarbeidet med midler til Risko- og sårbarhetsanalyser og Øvelser, 2,5 mill.
 • Næringsliv: Oppfølging av strategisk næringsplan, kommunens partnerskapsavtaler m.m. 3,7 mill.
 • Innbyggere med sammensatte behov: Flere innbyggere med store behov innen psykisk helse og rus får heldøgns bo- og omsorgstilbud i og av kommunen, 5 mill.

Samfunnsdialogen er viktig

Trangere økonomi krever at vi gjør tøffere prioriteringer og sikrer bedre ressursbruk. Det er viktig å ta høyde for at innbyggerne, særlig barn og unge og personer som trenger særskilt støtte eller omsorg, også skal ha gode tjenester i fremtiden – både om 20 og 40 år.

– Vi må ha innbyggerne med på utviklingen! Vi har gode erfaringer med åpenhet og tett dialog med innbyggere, samfunnsaktører og næringsliv. Samfunnsdialogen blir bare viktigere fremover, sier kommunedirektøren.

Kommuneplanens handlingsdel - Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027