Formannskapet 21. mars vedtok at Kommunedelplan 3 om Fornebu skal sendes ut på høring. Planen blir lagt ut til høring i april.

Formannskapet legger til grunn at dokumentene i saken sendes på høring, sammen med følgende seks punkter:

Følgende alternativer skal høres:

  1. KDP 3 forslaget legger opp til en planramme tilsvarende 11000 boliger. Til høringen bes rådmannen legge ved en beskrivelse om konsekvenser av hhv en planramme på 9 og 10000 boliger, slik at høringspartene gis anledning til å kommentere dette.
  2. Rådmannen bes vurdere tillegg i bestemmelser og avtaleverk som sikrer at det blir stor grad av variasjon i bebyggelsen innenfor hvert felt i boligtyper, boligstørrelse, høyder, fasadeuttrykk, form og farge. Boligsammensetningen må gi rom for at familiene kan ha en «boligkarriere» på fornebu.

  3. Det må åpnes for at deler av Fornebu kan få status som testområde der fremtidige klima og miljøløsninger kan utprøves ut over hva gjeldende tekniske forskrifter tillater.

  4. Snarøyveien bør utformes slik at den blir mer arealeffektiv. 
    Veien beholdes med dagens kapasitet til Fornebubanen er i drift, og man ser de trafikkmessige konsekvenser av økt kollektivdekning.

  5. Parallelt med høringen bes rådmannen legge frem en trafikkvurdering mht dagens situasjon og drøfte mulige midlertidige eller permanente løsninger for å bedre trafikkavviklingen i rushtiden særlig knyttet til kø-problematikken ved inn/utkjøring til de store arbeidsplassene.

  6. Det legges opp til enveis busstrafikk i Forneburingen. 

Det er også vedtatt endringer retningslinjer parkering før utlegging. 

Her er rådmannens forslag, som vil bli noe bearbeidet etter formannskapets behandling.