I forslag til Kommunedelplan 3 for Fornebu anbefaler rådmannen en boligramme på 11 000 boliger.  Planen bygger på en inndeling av Fornebu i «Byen» med høyest utnyttelse og størst tilbud av handel, næring, kultur og aktiviteter, «Parken» med noe mindre utnyttelse og lokalisering inntil Nansenparken, og «Landet» med lavest utnyttelse og rene boligområder.

– En boligramme på 11 000 er et volum som Fornebu tåler og som Fornebu trenger for å gjennomføre en god utbygging. Forslaget sikrer en unik utbyggingsavtale som vil gi Bærum betydelig økonomiske bidrag til utbygging av skoler, barnehager mm. og sist men ikke minst er det avgjørende for å sikre grunneierbidraget til Fornebubanen, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

Unik utbyggingsavtale

Bærum kommune ved rådmann Erik Kjeldstadli og OBOS-direktør Daniel Siraj undertegnet 17/12-2018 utkast til utbyggingsavtale som gjør at utbygging av barnehager, skoler m.m. på Fornebu er betydelig rimeligere enn i andre deler av kommunen. Det er et mål å få på plass avtaler med de andre utbyggerne. Avtalene, som må vedtas av Kommunestyret, vil i sum sikre 2,3 mrd kroner til skoler, barnehager og omsorgsinstitusjoner. Det vil utgjøre omlag 50% av det kommunale investeringsbehovet på Fornebu.

Bidrag til finansiering av Fornebubanen

Fornebubanen muliggjør og fordrer økt utnyttelse på Fornebu. T-bane gir høyeffektiv komfortabel transportkapasitet for inn- og uttransport av langt flere bosatte og arbeidstakere enn dagens bussløsninger.  Realisering av T-banen forutsetter et betydelig bidrag fra grunneierne på til sammen 2, 040 mrd kroner på Akershus-/Bærums-siden.

– Det ansees at med en ramme på 11000 vil grunneierbidraget komme på plass og sammen statlige bidrag og Oslopakke 3-midler sikre full finansiering.  En lavere boligramme vil gi et høyere bidrag pr kvm utbygging og være særs krevende å få grunneiernes tilslutning til, understreker rådmannen.

En helhetlig løsning for Fornebu

Forslaget om boligramme på 11 000 henger nøye sammen med muligheten for gunstige utbyggingsavtaler til sosial infrastruktur, skoler, barnehager m.m.  Det er også en nødvendig forutsetning for at Akershus fylkeskommune oppnår avtaler om grunneierbidrag for utbygging av Fornebubanen. 

– Forslag til kommunedelplan for Fornebu vil gi gode rammer for innbyggere i forskjellige livsfaser, med ulike livsstiler og preferanser. I et langsiktig perspektiv vil plangrepet også få betydning for kommunen fordi det sikrer en bedre demografisk balanse som kan påvirke arbeidskraftbehov og skatteinngang, sier rådmann Erik Kjeldstadli.