Kommunestyret 28. februar vedtok Klimastrategi 2030. Klimastrategien har tre hovedmål med tilhørende strategier

Klimastrategien er resultat av en spennende og inkluderene prosess:

 • Bærums politikere vedtok våren 2016 å igangsette utviklingsprogrammet Klimaklok kommune.
 • Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur oppnevnte et eget Klimapanel, ledet av Jens Ulltveit-Moe, for å gi Bærum råd om både målsettinger og tiltak.
 • Klimapanelets rapport ble lagt frem i oktober 2016, og den har hatt stor nytte  i arbeidet med strategien.
 • Det var en omfattende involveringsprosess i bærumssamfunnet med ideverksteder, seminarer og skoleopplegg. Som et resultat av dette kom det hele 1200 forslag til tiltak. 
 1. I 2020 er Bærum etablert som en miljø- og klimaklok kommune.
 2. I 2050 skal Bærum være et lavutslippssamfunn og innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 40 %. 
 3. I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde.

Videre har strategien tre temaer; mobilitet, bygg og ressursbruk, med følgende målsettinger:

 • I 2025 skal 30 prosent av personbilene i Bærum være utslippsfrie.
 • I 2025 skal andelen av personreiser med kollektiv, sykkel og gange være 60 prosent og sykkelandelen skal være 7 prosent .
 • I 2020 er andelen kommunalt ansatte som reiser med kollektivt, sykkel eller gange til jobb 57 prosent. Innen 2025 er all personbilbruk i kommunens tjeneste utslippsfri og alle større kjøretøy benytter fossilfritt drivstoff.
 • Boliger, næringsbygg og kommunale bygg i Bærum skal være areal- og energieffektive og ta i bruk fremtidsrettede energiløsninger og klimatilpassede materialer.
 • I 2020 er energiforbruket i kommunens eiendomsmasse redusert med 12 prosent i forhold til 2016. Det skal jobbes for en klimanøytral bygningsportefølje.
 • I 2020 er mengde restavfall per innbygger redusert med 30 prosent.
 • I 2020 har Bærum kommune (som virksomhet) redusert eget forbruk og økt innkjøp av miljø- og klimatilpassede produkter og tjenester.

Les rådmannens forslag til klimastrategi. Rådmannen vil oppdatere Klimastrategi 2030 som følge av kommunestyrets behandling.