Bærum kommune får 750 000 kroner i Klimasats-støtte for å skape effektiv og utslippsfri varetransport i Sandvika. Målet er å skape et attraktivt og klimavennlig sentrumsområde med bedre vareflyt.

– Vi vil at Sandvika skal oppleves som grønt og attraktivt for alle som bruker byen. Samtidig vil prosjektet bidra til mer effektiv vareflyt for handelen og næringslivet i Sandvika, samt for transportørene, sier prosjektleder Tore Gulli. 

Godstransport utgjør 10-15 prosent av transporten i byer, men er kilde til 30-50 prosent av lokale utslipp fra transportsektoren. Laste- og varebiler beslaglegger mye areal i sentrumsområder, skaper trafikkfarlige situasjoner og bidrar til støy, støv og klimagassutslipp fra bensin- og dieseldrevne kjøretøy. Potensialet for å redusere antall vareleveranser gjennom optimalisering av varetransport og logistikkløsninger er stort. Gjennom undersøkelser blant transportører og næringsdrivende for å kartlegge varelevering i Sandvika, uttaler samtlige aktører at de opplever utfordringer i forbindelse med vareleveringen.

– I første omgang av prosjektet skal vi vurdere muligheten for å etablere en samlastingsterminal i nærheten av Sandvika sentrum. Samlastingsterminalen vil fungere som en mottaksterminal av varer som skal inn til byen. Fra terminalen kan varer fra flere transportører lastes sammen, og fraktes inn til sentrum med bytilpassede kjøretøy og lastesykler. Dette bidrar til flere utslippsfrie kjøretøy i vareleveringen og vi unngår at store lastebiler med lite last kjører inn i sentrumsområdene. Ny teknologi legger til rette for utslippsfri transport av varer. Nederland har allerede etablert samlastingsterminaler i flere byer, noe som har ført til større profitt for selskapene, bedre logistikkløsninger og et mindre trafikkert sentrumsområde.

– Vi vil også gjennomføre prosjekter for å finne nye og innovative løsninger på grønn varetransport, sier Gulli.

Prosjektet for utslippsfri varetransport i Bærum er knyttet opp mot det regionale varelogistikkprosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren», som er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, samt Viken fylkeskommune.

Om Klimasats

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er Miljødirektoratet som behandler søknadene. I 2020 søkte rekordmange kommuner om støtte – det kom inn hele 587 søknader fra kommuner som vil kutte utslipp av klimagasser.

Kontaktperson: Prosjektleder Tore Gulli
E-post: tore.gulli@baerum.kommune.no