Bærum kommune har fått 400.000 kroner i støtte til 20 ladepunkter fra tilskuddsordningen"Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene".

Støtten på 400.000 kroner skal benyttes til 20 ladepunkter til kommunale elbiler, som et ledd i arbeidet med klimaklok kommune.

- Dette er ett av flere tiltak Bærum kommune ønsker å gjennomføre for å nå målene i klimastrategien om å erstatte kommunale diesel/bensindrevne kjøretøy med nullutslippsbiler som elbiler eller hydrogenbiler, sier Morten Skauge leder i Hovedutvalg for miljø, kultur og idrett.

Det er Miljødirektoratet som har ansvaret for Klimasats-tilskuddene, som kommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser. Første gang det ble tildelt klimasats-midler var i 2016. Bærum kommune fikk da støtte til sykkelhotell på Østerås og Kolsås t-banestasjoner og forprosjekt for å gjennomføre fossilfri anleggsplass på nye Bekkestua skole.

 I år sendte Bærum kommune til sammen 9 søknader om klimasats-støtte. Det er altså den ene søknaden vi nå fikk svar på. De resterende søknadene forventer vi å få svar på i slutten av juni.

Søknader om klimasats-støtte:

  1. Byggematerialer av fornybare råvarer og med lavt karbonavtrykk, Elgefaret bo- og behandlingssenter.
  2. Forstudie gjenbruk og redesign møbler i forbindelse med rehabilitering av kommunegården.
  3. Elvarebiler til Geodataavdelingen
  4. Ladepunkter til 20 elbiler
  5. Matsvinn i pleie- og omsorg
  6. Klimaklok by- og transportplanlegging i Sandvika
  7. Mobilitetsplan for Bærum
  8. Smartbike for innbyggere, utvidelse av de etablerte låneordningene for næringsliv og ansatte i kommunen.
  9. Bærum Ressursbank – gjennomføring av hovedprosjekt.

 

For boligselskaper som ønsker å etablere ladestruktur for lading av elbiler har Bærum en tilskuddsordning rettet mot boligselskaper. Denne ordningen ble gjennomført som en pilot i 2017 men er nå videreført. Neste søknadsfrist er 1. juni 2018.