- Årets klima- og miljøpris deles mellom to vinnere – Øverland Andelslandbruk og Bærum Elveforum. Gjennom flere år har begge vinnerne, på hver sin måte, bidratt til økt kunnskap og engasjement for miljøet. Jeg ønsker å gratulere de to verdige vinnerne med prisen, sier juryleder Dag Egil Strømme.

De to vinnerne deler prisen på 300 000 kr. Prisen ble delt ut på Bærumskonferansen 2022.   

 "I år deler vi ut Bærums klima- og miljøpris for tredje gang. Bærums klima- og miljøpris skal inspirere og motivere for et bedre klima og miljø i Bærum. Den skal heie frem nye ideer og tiltak, samt bidra til nytenking og endring. Vi er helt avhengig av at Bærumssamfunnet bidrar for at vi skal nå våre klima- og miljømål. Med prisen ønsker vi å synliggjøre og hedre lokale aktører som bidrar til nettopp det. Takk til alle som har sendt inn nominasjoner, og gratulerer så mye til de to vinnerne", sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Dag Egil Strømme sammen med vinnerne av Klimaklok-prisen 2021
Ordfører Lisbeth Hammer Krog og juryleder Dag Egil Strømme delte ut klima- og miljøprisen. Her med vinnerne fra Øverland Andelslanbruk og Bærum Elveforum, og jurymedlemmer Marianne Rieber-Mohn og Gry Skådinn.

Om vinnerne av Klima- og miljøprisen 2021

Øverland Andelslandbruk ble etablert i 2006 som det første andelslandbruket i Norge. Andelshaverne får tilgang på kortreist og økologisk dyrkede grønnsaker, bær, blomster og urter, får ta del i dyrkingsprosessen i fellesskap med andre, og får kunnskap om økologisk grønnsaksproduksjon. Andelslandbruket har engasjert over fem hundre mennesker i alle aldre og fra mange nasjoner i sitt arbeid. De har også samarbeidet med NAV, flyktningekoordinator og flere andre kommunale instanser, og har reserverte plasser for medlemmer med spesielle behov. Gjennom samarbeid med skoler og barnehager engasjeres barn og unge i grønnsaksdyrking. 

I sin vurdering la juryen vekt på at andelslandbruket driftes i tråd med økologiske og biodynamiske prinsipper med fokus på å bevare biologisk mangfold og jordliv, og at andelslandbruket stadig tester ut dyrkingsmetoder innen regenerativt landbruk, permakultur og skogshage. I tillegg er det positivt for klimaet at andelslandbruket praktiserer gjenbruk og deling av produksjonsutstyr. 

Prisens andre vinner, Bærum Elveforum, gjør en viktig innsats for miljø, naturglede og friluftsliv gjennom vern og rehabilitering av vassdragene i Bærum. De bidrar positivt til miljøet ved å bevare natur og biologisk mangfold, bidrar til å holde kantsoner åpne og derved reduserer avrenning til sjø, og sørger for bedre overvannshåndtering ved åpning av bekkeløp. Bærum Elveforum gjør en stor innsats for å bevare og opplyse om kulturminner knyttet til vassdragene, gjør tiltak mot forsøpling, reparerer turstier og sørger for opplysningsskilt. De arrangerer også opplevelsesturer langs Bærums vassdrag. Det skaper tilgjengelige og trivelige nær- og turområder til glede for innbyggerne.  

Juryen er imponert over den frivillige innsatsen som ligger bak, og berømmer at Bærum Elveforum tilrettelegger for arbeidstrening, og er bevisst på å bruke lokale ressurser og gjøre innkjøp lokalt. 

Bærum Elveforum er også et godt eksempel på organisering av elvevenner og samarbeidspartnere for å skape bedre dialog og handlekraft for vern og rehabilitering av lokale vassdrag. Foreningen har derfor stor eksempel- og overføringsverdi for andre lokalsamfunn. 

Om Klima- og miljøprisen

Bærums klima- og miljøpris skal motivere både innbyggere, foreninger, organisasjoner og næringslivet til nytenking og endring for et bedre klima og miljø. Den skal inspirere og heie fram nye ideer og tiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp samt være nytenkende og nyttig i kommunens eget klima- og miljøarbeid. Prisen ble delt ut for første gang i 2019.

Kommunen inviterte bærumssamfunnet til å spille inn kandidater til årets klima- og miljøpris.

Juryen oppnevnes av Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. Juryen for 2021 bestod av:

  • Dag Egil Strømme- juryleder (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
  • Marianne Rieber-Mohn (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
  • Wenche Berg-Olsen (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur)
  • Henrik Bergh Apeland (Ungdomsrådet)
  • Gry Skådinn (Bærum Næringsråd)
  • Gunnar Johansen (Bærum Velforbund)