Formannskapet vedtok 25. august ny handlingsplan for klima.

Revidert Klimastrategi 2030 ble vedtatt av Kommunestyret i juni 2021. Handlingsplanen henger sammen med klimastrategien, og inneholder tiltak som støtter opp om målene og satsingsområdene i klimastrategien.

Formannskapet vedtok 25. august en justert versjon av handlingsplanen, som inneholder som inneholder 20 nye tiltak. 

Blant de 20 nye tiltakene er:

Hjertesoner og droppsoner:

Prosjekt om hjertesoner og droppsoner. Det tegnes en sone (hjertesone) rundt skolen som defineres som bilfri. Skolens lokalmiljø kartlegges med tanke på droppstopp hvor foreldre, som kjører elevene på skolevei, setter av barna slik at de går siste del av skoleveien.

Økt ombruk for innbyggere i kommunen

Gjenvinningsstasjonen på Isi mottar en stor og økende mengde brukbare ting som egner seg for ombruk. Sammen med aktører i det lokale næringslivet, vil kommunen legge til rette for utvikling av løsninger som bidrar til klimaklok ressursbruk.

Klimakloke og miljøvennlige arrangementer

Bærum ønsker å legge til rette for at det kan gjennomføres klimakloke og grønne idretts- og kulturarrangementer, blant annet ved å utarbeide en veileder.

Samordnet kommunal varedistribusjon

Tiltak for å redusere antall småleveranser, effektivisere innkjøpene og gjøre transporten til kommunens tjenestesteder utslippsfri.

Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren

Interkommunalt prosjekt som skal se på innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren.

HUB på Fornebu og i Sandvika – samleterminaler for varer

Mulige lokaliseringer for en samleterminal (HUB) på Fornebu vurderes. På terminalen kan varer fra ulike leverandører samles, for deretter å bli transportert videre med byvennlige, utslippsfrie kjøretøy og/eller lastesykler. Gjennom et forprosjekt er det også kartlagt mulige lokaliseringer for en HUB i Sandvika.

Markedssystem for masser og bygge-ressurser

Utvikling av en digital markedsplass for masser mellom utbyggingsprosjekter og leverandører. Tiltak for å synliggjøre tilbud og etterspørsel og sikre størst mulig gjenbruk av masser og lokal nyttiggjøring.

Ombruk av strømaterialer

Kommunen ombruker strømaterialer på veiene.

Plan for utskifting av tyngre kjøretøy og maskiner

Det legges en plan for gradvis utskifting til utslippsfrie kjøretøy for varebiler og lastebiler innen 2030. Dersom nullutslippsteknologi ikke er tilgjengelig skal fortrinnsvis avansert biodrivstoff (biogass).

Her kan du lese hele saken.