I formannskapsmøte 31. oktober la rådmannen frem sluttrapporter for investeringsprosjekter som er ferdigstilt i perioden 2008-2015.

Sluttrapportene gjelder Bærum idrettspark, Høvik skole, Jong skole, Solvik bo- og behandlingssenter, Gamle Drammensvei 25, Hundsund og Storøya grendesentre.

Bærum idrettspark

Idrettsparken ble tatt i bruk høsten 2013, og omfatter friidretts-, fotball- og flerbrukshall, samt utomhus baseballbane og et område for cricket. I tillegg er det bygget nytt kuldeanlegg for produksjon av kunstis til Hauger kunstisbane og Bærum ishall. Prosjektet ble gjennomført innenfor avtalt tid, kvalitet og kostnad, og viser en endelig prosjektkostnad på 359,05 millioner kroner.

Skoler

Høvik skole er oppgradert til en fullverdig tre-parallell barneskole. Skolen ferdig til skolestart høsten 2013, med endelig prosjektkostnad på 239,5 mill. Prosjektet innebar en kombinasjon av rehabilitering og nybygg, samt nye utearealer og flerbrukshall. Jong skole er utvidet fra to- til tre-parallell barneskole, og var klart høsten 2015. Endelig prosjektkostnad er på 51 mill. Kapasitetsøkningen ble i all hovedsak løst av tilbygg. Uteområdet ble oppgradert og fikk et godt løft med tilrettelegging av nye lekeområder på skoletomten.

Bo- og behandlingssentre

Solvik bo- og behandlingssenter ble ferdigstilt våren 2015. Endelig prosjektkostnad ble 280 mill, 5 mill under prosjektrammen. Det har vært endringer i ambisjoner underveis i prosjektet, blant annet nybygg med flere antall beboerrom. Bo- og behandlingssenteret har nå 100 beboerrom, hvor av 68 i nybygg og 32 i eksisterende bygg. Fremdriften var avhengig av ferdigstillelse av Gamle Drammensvei 25, som sto ferdig høsten 2012.

I Gamle Drammensvei 25 er det bygget 79 omsorgsboliger for eldre. Bygget har fem etasjer hvor 1. etasje er forberedt for personer med demens. Det er også etablert arealer for administrasjon i 2. etasje slik at det kan være døgnkontinuerlig bemanning, og et stort fellesrom. Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen på 206 mill. og innenfor avtalt fremdrift.

Grendesentre

Hundsund grendesenter ble overtatt av kommunen høsten 2008, og består av ungdomsskole, idretts-/svømmehall, barnehage, servicebygg og utendørs baneanlegg. Baneanlegget består av to baner, hvorav liten bane er oppvarmet kunstgressbane, og stor bane er kombinert kunstis-/kunstgressbane. Vedtatt kostnadsramme var 627,493 mill og prosjektets sluttregnskap viser 626,493 mill.

Storøya grendesenter ble ferdistilt i november 2009, og inneholder barneskole, barnehage, helsestasjon, åpen barnehage, flerbrukshall, bordtennishall, base for arbeidstrening, samt møteromsfasiliteter og kontorarbeidsplasser. Barnehagen er Norges første offentlige passivhusbarnehage. Endelig prosjektkostnad ble 488,4 mill. Prosjektet ble gjennomført til avtalt tid og godt innenfor forventet kostnadsramme på 545 mill.

Her kan du lese hele saken og rapportene på de ulike prosjektene.