Under behandling av Kattås vannrenseanlegg gikk kommunestyret inn for et innovativt prosjekt for å redusere plast i sprengmasser.

Reguleringsplanen for Kattås vannrenseanlegg ble vedtatt av Kommunestyret 2. september. Det ble også fattet vedtak om håndtering av plast i sprengmasser.

Plast i sprengmasser er et stort miljøproblem. Bærum står foran mange store prosjekter som vil generere betydelige masser som inneholder sprengplast.

Kommunestyret uttrykte bekymring for konsekvensene dette kan ha for miljøet, og ønsker derfor at Kattås benyttes som et pilotprosjekt for å minimere plastforurensning fra sprengmasser.

Målet for piloten er å bidra til å redusere og etter hvert helt fjerne plast i sprengmasser. Det er en ambisjon at kommunens skal bidra til en mer innovativ praksis.

Det legges videre til grunn at prosjektet, som minimum, gjennomføres i tråd med de ambisjonene som allerede er redegjort for av tiltakshaver og som fremkommer av Norconsults rapport, som følger saken.

Kommunedirektøren bes utfordre produsentene av sprengtråd og tennsystemer til å få frem alternative materialer enn plast i kommende prosjekter.

Det stilles også krav om at maskiner og kjøretøy under utbyggingen er basert på en kombinasjon av 50 % fossilfritt og 50 % nullutslipp eller biogass.

Les mer om saken her.