Formannskapet 14. februar tok redegjørelse om muligheter for kapasitetsutvidelse av innfartsparkeringsplasser for bil og sykkel til orientering.

Formannskapet fattet følgende vedtak til videre oppfølging av saken om innfartsparkeringene:

  • Kommunedirektøren bes arbeide videre med utvidelse av innfartsparkering på Kolsås og ved Østerås stasjon, samt utreder muligheten for etablering av og/eller utvide kapasitet for innfartsparkering på Gjønnes, Jar, samt Eiksmarka og Lijordet.
  • Kommunedirektøren bes vurdere om eventuelle kommunale, nærliggende tomter til stasjonene kan benyttes til innfartsparkering (særskilt på Eiksmarka og Østerås).
  • Kommunedirektøren bes undersøke om det kan være mulig å få tilgang til tomten ved bensinstasjonen på Gjønnes til innfartsparkering.
  • Det legges til grunn for det videre arbeidet at innfartsparkeringsplasser kun er et tilbud til reisende med gyldig billett for eksempel ved hjelp av en app ala Bane NOR.
  • Kommunedirektøren kommer tilbake med en redegjørelse for hvordan det kan tilrettelegges for økt bruk av sykkel og mikromobilitet til innfartsparkeringsparkeringene.
  • Når det gjelder asfaltering av grusbanen på Jar med tilliggende riggområde bes kommunedirektøren legge saken frem for politisk behandling for beslutning.

Les mer om kommunedirektørens redegjørelse her.