Brev om avlastningsordningen har skapt uro blant mottakere av avlastningstilbud og kommunens avlastere.

- Ingen mister avlastningstilbudet og kommunen vil søke å finne alternative løsninger, fastslår kommunaldirektør Bovild Tjønn. Bærum kommune  har sendt ut et brev som kan gi feil inntrykk.

Bakgrunnen for saken er en ny høyesterettsdom  fra  23. juni 2016, som slår fast at avlastere og støttekontakter skal anses som arbeidstaker, og ikke oppdragstaker. De fleste avlastere har i dag oppdragsavtaler med Bærum kommune om avlastning. Som følge av dommen må disse oppdragsavtalene omgjøres til arbeidsavtaler. 

Konsekvenser for avlasternes arbeidstid
Avlasternes arbeidsforhold vil blant annet bli underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette skaper vanskeligheter for avlaster, bruker og pårørende.  

Endringene i arbeidstid kan oppsummeres slik:

  1. En avlaster kan heretter ikke arbeide hele dager, fra morgen til kveld uten skriftlig avtale med arbeidstagerorganisasjonene.
  2. En avlaster kan heretter ikke arbeide sammenhengende en hel helg fra fredag til søndag.
  3. En avlaster kan heretter ikke ha flere stillinger/arbeidsforhold i Bærum kommune som totalt overstiger 100 prosent. 

- Dette kan gjøre situasjonen for både mottakere av avlastningstilbud og avlasterne selv svært vanskelig. Bærum kommune vil bruke god til på å bidra til å sikre en best mulig overgangsordning. Vi presiserer at ingen vil miste tilbudet om antall timer avlastning, sier Bovild Tjønn. 

Informasjon til mottakere av avlastningstilbud og avlastere
Bærum kommune er rettslig forpliktet til å gjennomføre de endringene. En arbeidsgruppe er nedsatt for å bidra til å finne løsninger på den situasjonen som har oppstått.  Ordningene videreføres inntil nye løsninger er kommet på plass.

- Bærum kommune sendte tirsdag et brev som gir et feilaktig inntrykk av at noen av avlasterne blir sagt opp fra 28. november. Vi har bedt våre avlastere se bort fra dette brevet. Avtalene består til nye løsninger er på plass, fastslår Bovild Tjønn.

Bærum kommune vil bistå KS i arbeidet med å få endret lovverket slik at arbeidstidsbestemmelsene for avlastere blir mer hensiktsmessig for mottakerne av avlastningstilbud.