Planutvalget har den 13.10.2022 vedtatt midlertidig forbud mot tiltak, inntil kommunestyret har vedtatt ny arealdel av kommuneplanen. Vedtaket gjelder søknader sendt inn etter 3.9.2022.

Planutvalget har den 13.10.2022 truffet følgende vedtak:

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 13-1, fastsettes midlertidig forbud mot følgende tiltak:

 • Enebolig, ny
 • Tomannsbolig, ny
 • Tilbygg med ny boenhet
 • Underbygg med ny boenhet
 • Påbygg med ny boenhet
 • Oppdeling av bruksenhet (boenhet)
 • Sammenføyning av bruksenheter (boenheter)
 • Deling av eiendom for boligformål
 • Sammenføyning av grunneiendommer for boligformål
 • Arealoverføring mellom boligeiendommer

på følgende eiendommer:

 • Eiendommer avsatt til boligformål (alle bebygde eiendommer avsatt til boligformål over 799 m2, og alle ubebygde eiendommer avsatt til boligformål over 600 m2, hvor det kan oppføres ny boenhet/nye boenheter)
 • Alle slike uregulerte eiendommer og alle slike eiendommer regulert til boligbebyggelse i reguleringsplaner før 1. juli 2009.»

Det midlertidige forbudet mot de nevnte tiltakene på disse eiendommene gjelder for søknader sendt inn fra og med 3.9.2022, og til kommunestyret har vedtatt ny arealdel av kommuneplanen. 

Se kart med oversikt over eiendommene som er omfattet av varselet. 

Se også Kommuneplanens arealdel