På bakgrunn av eksplosjonen ved hydrogenstasjonen på Kjørbo, har rådmannen bedt om at det redegjøres for saken i Formannskapet onsdag 12. juni.

Rådmannens redegjørelse om eksplosjonen ved hydrogenstasjonen Formannskapet, 12.06.19

Med bakgrunn i eksplosjonen ved Uno X sin hydrogrenstasjon på Kjørbo mandag, ønsker rådmannen å gi formannskapet en kort orientering om kommunens byggesaksbehandling av tiltaket.

Saksgangen i kommunen

 • Bærum kommune ved Byggesak mottok 15. juni 2016 rammesøknad fra ansvarlig søker Asplan Viak på vegne av tiltakshaver Uno-X hydrogen as. Kommunen ba i et brev til ansvarlig søker to dager senere om å få tilsendt komplementerende informasjon, blant annet redegjørelse for sikkerhet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven.  Kommunen mottok slik redegjørelse den 11/7-16.
 • Videre mottok kommunen igangsettingssøknaden den 23. september 2016. Kopi av denne ble sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Asker og Bærum brannvesen, som er praksis i slike saker. Det kom ingen reaksjoner fra disse instansene.
 • Brukstillatelse ble derfor gitt 21.11.16 og ferdigattest utstedt 13. juni 2018.
 • Under saksbehandlingen mottok kommunen uttalelser fra Statens vegvesen og fra Akershus fylkeskommune. Fylkeskommunen skriver bl.a. at de i flere år har arbeidet for innfasing av hydrogen som drivstoff i transportsektoren i Oslo-regionen, og at hydrogenstasjon på Kjørbo inngår som en del av fylkeskommunens hydrogenstrategi 2014-2025. Stasjonen inngår også som en del av Powerhouse-konseptet ved overskuddsenergi brukes til å produsere hydrogen.
 • Rådmannen har håndtert denne saken som en ordinær byggesak utfra en vurdering av at de reguleringsmessige forholdene knyttet til Kjørbo ikke tilsa en politisk behandling av søknaden, og at det heller ikke kom merknader til saken.

Om HYOP-stasjon Høvik

 • En annen Hydrogenaktør – HYOP – søkte om etablering av hydrogenstasjon på Høvik – Sandviksveien 17. Denne søknaden ble forelagt Planutvalget og behandlet i tre omganger. Rådmannen vurderte at her var de reguleringsmessige forholdene slik at dispensasjonssøknadene burde behandlers politisk. Dette bl.a utfra nærheten til kirken og trafikksituasjon i nærområder. I planutvalget ble det også reist spørsmål om sikkerhet.
 • HYOP fikk først tillatelse til fyllestasjon i 2016 og utvidet også til produksjon i tillatelse gitt av planutvalget august 2018. HYOP meddelt konkurs og opphør september 2018. Stasjonen er derfor ikke komme i drift.

Kommunens kompetanse i byggesaksbehandling

 • Byggesaksbehandling i kommunene baserer seg på at ansvarlig søker skal inneha tilstrekkelig kompetanse for å blant annet foreta de nødvendige sikkerhetsanalyser etter bl.a. særlovgivning herunder brann og eksplosjonsvern. Kommunen påser at de ulike fagområdene er ansvarsbelagt. Det ble også gjort i denne saken. Fagmyndighet i slike saker er DSB – direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Kommunen innehar ikke spisskompetanse på Brann og ekplosjonsvern, men kan be om redegjørelse for ulike forhold, slik det ble gjort i denne saken.
 • Kommunen mottatt to redegjørelser om sikkerheten ved anlegget. på Kjørbo. I siste redegjørelse opplyser tiltakshaver at fullstendig risikoanalyse er sendt DSB som er rette myndighet.
 • I redegjørelsene kommunen mottok var mulig sikkerhetsrisiko klart avgrenset til lekkasjeproblematikk i umiddelbar nærhet til anlegget. Det oppsummeres at lokalisering på Kjørbo ikke var veldig krevende mht risiko. Vi kan ikke se at risiko mht eksplosjonsfare  var belyst.  Eksplosjonsfare var derfor da heller ikke problematisert saksbehandlingen.
 • Rådmannen viser til at det nå pågår etterforskning for å finne årsaken til eksplosjonen. Rådmannen vil selvsagt bistå politiet i dette arbeidet.
 • Hvorfor ikke eksplosjonsfare ble belyst i de sikkerhetsvurderinger som har vært foretatt, vil fortsatt være et viktig spørsmål for rådmannen å få besvart.
 • Vi vil følge etterforskningen nøye, for å få kunnskap om årsakene til eksplosjonen, og for å kunne gjøre kloke veivalg for ettertiden.

Melding fra tirsdag 11. juni:

Bærum kommune har vært regulerings- og bygningsmyndighet for oppføring av hydrogenstasjonen på Kjørbo i Sandvika.

I forbindelse med byggesaksbehandlingen av hydrogenstasjonen ble både Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) og brannvernmyndigheter kontaktet. Ansvarlig søker, Asplan Viak, viste også i sin redegjørelse om sikkerhetsaspektene til informasjon fra UnoX som er tiltakshaver.

-   Kommunen beklager sterkt at denne situasjonen har oppstått og vil nå foreta en gjennomgang av om fagmyndighetene har belyst eksplosjonsfaren godt nok. Kommunen vil følge etterforskningen nøye, for å få kunnskap om hva årsakene til eksplosjonen er, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

I tillegg til hydrogenstasjonen på Kjørbo, har kommunen gitt byggetillatelse til et Hyop AS hydrogenanlegg på Høvik. Dette anlegget er ikke i drift.

Kommunen har tre hydrogenbiler og avventer nærmere informasjon fra UnoX om oppfølging.