Onsdag 6. juni markeres Hva er viktig for deg-dagen i Bærum kommune og på Bærum sykehus.  Ved å spørre «Hva er viktig for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse, og fra diagnose til hele mennesket. 

Dette er en viktig endring som setter brukernes behov i sentrum, er helsefremmende og styrker pasientrollen. Alle medarbeidere i Pleie og omsorg, Helse og sosial og ved Bærum sykehus markerer dagen ved å bære en «buttons» hvor det står «Hva er viktig for deg?» 

Hva er viktig for deg-dagen er en internasjonal bevegelse som startet i Norge i 2014. Målet med dagen er å få belyst hva som er viktig for den enkelte innbygger, samt å få inn erfaringer og kunnskap for å bidra til best mulige tjenester.

Å være sjef i eget liv

Mestring og motivasjon er to viktige drivkrefter i dagens helse- og omsorgsarbeid som vil bli enda viktigere i årene som kommer. Det handler om å gi innbyggere muligheten til å være sjef i eget liv. Vi går fra å spørre «hva trenger du hjelp til», til å spørre «hva er viktig for deg».

Gode pasientforløp er samarbeid

I arbeidet er det sentralt for helsetjenestene å få best mulig kunnskap om innbyggerens situasjon som pasient. Slike pasientforløp kan defineres som: en helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode. Bærum kommune gjennomfører derfor prosjektet «Gode pasientforløp» sammen med Bærum sykehus, med fokus på de fire viktige områdene hjerneslag, hoftebrudd, risikofylt alkoholforbruk og KOLS, som er en lungesykdom. Dette er områdene som fører til både flest sykehusinnleggelser, og mest behov for kommunale helse- eller omsorgstjenester i etterkant. I forløpene er mestring- og motivasjonstankegangen sentral. Vi ser at gode pasientforløp er avhengig av tverrfaglig samarbeid mellom innbygger, helsepersonell på sykehus og i kommunen og ikke minst fastleger.

Styrke brukernes opplevelse av mestring og selvhjulpenhet

Når helsen blir dårligere kan det være vanskelig å finne krefter og motivasjon til å trene for å bli bedre eller frisk igjen. Vår rolle er blant annet å bistå den enkelte til å finne denne motivasjonen, ofte også i samarbeid med pårørende der det er ønsket. Det er helt nødvendig at den enkelte finner krefter og motivasjon i seg selv til å gjenvinne funksjoner, og gjennom det oppleve mestring, ved å bli mest mulig selvhjulpen igjen. 

Satsing på hjelpemidler som gjør hverdagen enklere: Atri-X og Emma MeDLiv

Produkter og hjelpemidler kan øke selvstendighet og livskvalitet i hverdagen. De kan avlaste i hverdagen, og bidra til at man opplever en tryggere hverdag, enten man bor hjemme eller har et døgnbasert omsorgstilbud. På Atri-X, kommunens nye visningssenter i Sandvika, inviterer vi alle som trenger det, pårørende og andre, til å prøve ut forskjellige hjelpemidler samtidig som man får råd og veiledning av våre fagfolk. 

Emma MeDLiv er en visnings- og testleilighet i et bomiljø for personer med utviklingshemming. Her står mestring, sosial deltakelse og livskvalitet i sentrum. Leiligheten er innredet som en fullverdig leilighet med et mangfold av frihets- og velferdsteknologiske hjelpemidler. Alle hjelpemidlene som vises i leiligheten kan testes slik at besøkende får oppleve hvordan de ulike tingene virker. Visnings- og testleiligheten ligger på Emma Hjorth, og også her får besøkende faglig veiledning om både bruk og anskaffelse av produktene. 

Stand

6. juni står våre medarbeidere på Hva er viktig for deg- stand på Rykkinn senter, på Sandvika storsenter og på Bærum sykehus. Kom gjerne innom å ta en prat med oss. Vi vil spørre deg om hva som er viktig for nettopp deg!