Vi minner om at fristen for å søke tilskudd til kulturformål, kulturvern og frivillighet er 1. mars.

Kulturformål 

Frivillige amatørkulturorganisasjoner og stiftelser med kulturelt formål hjemmehørende i Bærum kan søke om

  • grunn- og medlemstilskudd
  • ekstraordinært driftstilskudd
  • etableringstilskudd til nyopprettede amatørkulturorganisasjoner/stiftelser
  • tilskudd til ekstraordinære opplærings- og utviklingstiltak 
  • jubileumsgave ved 25, 50, 75 år osv
  • arrangementstilskudd 

Frivillige organisasjoner med kulturformidling eller utvikling av kulturlivet som formål kan søke om tilskudd til organisasjonens drift.

Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunstnere kan søke om tilskudd til organisasjonens drift.

Alle organisasjoner som nevnt ovenfor og andre enkeltpersoner eller grupper kan søke

  • spesielle kulturprosjekter 
  • springbrettmidler, som kan gi mulighet for ekstraordinære satsninger som kommer søker og kommunens kulturliv til gode 

Kulturvern 

Det kan søkes om midler til museer og kulturhistoriske samlinger til deres drift og, og til tiltak for å sikre kulturminner og kulturhistorie i Bærum. Det kan også søkes om midler til frivillige organisasjoner til lokalhistoriske utgivelser, samt til drift og til prosjekter med kulturhistorisk formål.

Frivillighetsmidler 

Bærum kommune skal være en aktiv part i samarbeidsprosjekter ved å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats. Formålet med tilskuddet er å motivere til utvikling av frivillighet i og utenfor kommunale tjenester, og skal komme innbyggere i Bærum kommune til gode. 

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner kan også søke driftstilskudd. 

Det gis også tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Dette er en todelt statlig tilskuddsordning som forvaltes kommunen. 

  • tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner – grunnstøtte
  • tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som skaper møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen 

All informasjon om de ulike tilskuddene med tilhørende søknadsskjemaer finner du her.