Informasjon fra Bærum kommune Eiendom om funn av forurenset masse ved Høvik Verk skole.

Kommunen har funnet forurensning i bakken på fotballbanen tilknyttet Høvik Verk skole, som stammet fra et gammelt  avfallsdeponi. Kommunen gjennomfører nå undersøkelser, og har derfor sperret av fotballbanen og skråningen nedenfor banen.

Avfallet ble oppdaget i forbindelse med oppgraderingsarbeider i skolegården. Deler av området har en forurensningsgrad som gjør at det må fjernes i henhold til forurensningsloven. For å unngå avrenning, ønsker kommunen å fjerne avfallet mens det er frost i bakken.

Kommuneoverlegens vurdering er at miljøgiftene som er påvist i grunnen ved Høvik Verk skole har vært godt tildekket og derfor ikke har utgjort en helserisiko for personer som har vært i området. Avfallsdeponiet er gammelt og har heller ikke avgitt helsefarlige gasser til omgivelsene, men i forbindelse med saneringen vil det være nødvendig at de involverte beskytter seg mot eksponering av giftstoffer og gasser som kan frigjøres.

Kommunen er nå i en utforskende fase, for å sikre at de riktige tiltakene iverksettes. Området vil være sperret av frem til avfallet er ryddet opp, i alle fall ut mars måned. I tillegg vil kommunen ta grunnundersøkelser på omkringliggende skoleareal. I perioden fremover vil det derfor pågå graving og utkjøring av masser. Det utarbeides nå en plan over hvordan sikkerhet og helse vil bli ivaretatt fremover.